สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 27 12 8 3 47
2 ผดุงวิทย์ 25 6 3 1 34
3 บ้านวังร่อง 20 10 3 4 33
4 บ้านเหล่าหญ้า 14 5 8 0 27
5 บ้านสงเปลือย 11 7 4 2 22
6 บ้านเข็กน้อย 10 5 5 2 20
7 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 10 4 1 0 15
8 บ้านโจะโหวะ 10 3 0 0 13
9 บ้านห้วยอีจีน 10 1 0 1 11
10 บ้านช้างตะลูด 9 5 3 0 17
11 เมตตาชนูปถัมภ์ 9 3 1 0 13
12 บ้านวังบาล 9 2 2 0 13
13 บ้านน้ำก้อ 9 2 2 0 13
14 บ้านบุ่ง 9 0 0 0 9
15 บ้านหนองแม่นา 8 8 2 2 18
16 บ้านวังยาว 8 5 4 4 17
17 บ้านหนองไขว่ 8 4 2 2 14
18 บ้านห้วยลาน 8 2 2 2 12
19 บ้านห้วยกะโปะ 8 2 2 2 12
20 บ้านกลาง 8 1 0 2 9
21 อนุบาลสุภาพพิทยา 8 0 0 1 8
22 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 8 0 0 0 8
23 บ้านฝาย 7 8 2 0 17
24 บ้านห้วยสวิง 7 7 0 1 14
25 บ้านทุ่งสมอ 7 6 6 6 19
26 บ้านธารทิพย์ 7 4 7 3 18
27 บ้านป่าบง 7 4 3 0 14
28 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 7 3 1 1 11
29 บ้านนายาว 7 2 1 0 10
30 บ้านห้วยหญ้าเครือ 6 10 5 2 21
31 บ้านห้วยระหงส์ 6 5 4 2 15
32 บ้านวังรู 6 4 5 0 15
33 บ้านห้วยลาด 6 3 6 0 15
34 บ้านหนองยาว 6 1 2 2 9
35 บ้านท่าขาม 5 8 3 2 16
36 บ้านหลักด่าน 5 7 9 5 21
37 บ้านท่าช้าง 5 6 7 1 18
38 บ้านซำภู 5 5 4 2 14
39 บ้านห้วยผักกูด 5 5 1 1 11
40 บ้านศิลา 5 4 2 1 11
41 บ้านห้วยสนามทราย 5 3 3 3 11
42 บ้านท่าอิบุญ 5 3 3 2 11
43 บ้านหินฮาว 5 3 0 1 8
44 บ้านบุ่งคล้า 5 2 2 3 9
45 บ้านน้ำพุ 5 2 0 1 7
46 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 5 1 1 0 7
47 บ้านโคกมน 4 6 2 8 12
48 บ้านห้วยขอนหาด 4 6 0 2 10
49 บ้านหนองบัว 4 5 4 0 13
50 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 4 4 10 1 18
51 บ้านตาดกลอย 4 4 4 5 12
52 บ้านแก่งโตน 4 3 5 5 12
53 บ้านดงขวาง 4 3 1 3 8
54 บ้านหินโง่น 4 3 0 0 7
55 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 4 1 3 1 8
56 วัดทุ่งธงไชย 4 0 0 0 4
57 บ้านทรัพย์สว่าง 3 8 5 0 16
58 บ้านน้ำชุน 3 5 2 1 10
59 สิรินคริสเตียน 3 4 3 0 10
60 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 3 2 5 8
61 บ้านน้ำดุกเหนือ 3 3 2 2 8
62 อนุบาลน้ำหนาว 3 3 1 0 7
63 บ้านกกโอ 3 3 0 0 6
64 เมตตาวิทยา 3 2 0 0 5
65 บ้านตาดข่าพัฒนา 3 1 2 2 6
66 บ้านป่าแกเครือ 3 1 2 0 6
67 บ้านน้ำสร้าง 3 1 2 0 6
68 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 1 2 0 6
69 บ้านหินกลิ้ง 3 1 0 0 4
70 วัดศรีทอง 3 1 0 0 4
71 บ้านห้วยน้ำขาว 3 0 0 1 3
72 บ้านวังเวิน 3 0 0 0 3
73 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 0 0 0 3
74 บ้านเหมืองแบ่ง 3 0 0 0 3
75 บ้านดงน้ำเดื่อ 2 5 3 6 10
76 บ้านดอนสว่าง 2 3 1 0 6
77 ชุมชนบ้านติ้ว 2 2 6 3 10
78 บ้านปากดุก 2 2 1 1 5
79 ไทยรัฐวิทยา 25 2 2 1 1 5
80 วัดหนองปลาซิว 2 2 1 0 5
81 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 2 2 0 1 4
82 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 2 2 0 0 4
83 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 1 1 0 4
84 บ้านฝายนาแซง 2 1 0 2 3
85 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 1 0 0 3
86 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
87 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
88 บ้านร่องกะถิน 1 4 0 1 5
89 บ้านท่าผู 1 3 1 1 5
90 บ้านซำม่วง 1 2 1 1 4
91 บูรณวิทยา 1 2 0 0 3
92 บ้านวังกวาง 1 1 3 3 5
93 บ้านส้มเลา 1 1 1 0 3
94 บ้านหนองเล 1 1 0 3 2
95 บ้านท่าโก 1 1 0 0 2
96 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 1 0 0 2
97 บ้านโป่งสามขา 1 1 0 0 2
98 บ้านนาซำ 1 1 0 0 2
99 วัดศรีจันดาธรรม 1 1 0 0 2
100 บ้านวังขอน 1 1 0 0 2
101 บ้านไร่นางาม 1 0 1 2 2
102 บ้านภูผักไซ่ 1 0 1 0 2
103 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 2 1
104 บ้านโนนทอง 1 0 0 2 1
105 บ้านนาเกาะ 1 0 0 0 1
106 อนุบาลเพชรอนันต์ 1 0 0 0 1
107 บ้านวังมล 0 3 1 2 4
108 บ้านฟองใต้ 0 2 0 1 2
109 บ้านห้วยหินลับ 0 1 3 1 4
110 บ้านหัวนาเลา 0 1 1 0 2
111 บ้านโสก 0 1 0 2 1
112 บ้านปากออก 0 1 0 2 1
113 บ้านจางวาง 0 1 0 0 1
114 บ้านคลองสีฟัน 0 1 0 0 1
115 บ้านหนองสว่าง 0 1 0 0 1
116 ฤทัยทิพย์ 0 1 0 0 1
117 บ้านดงทิพย์ 0 0 3 0 3
118 บ้านนครเดิด 0 0 3 0 3
119 บ้านห้วยข่อย 0 0 2 1 2
120 บ้านห้วยคนทา 0 0 2 0 2
121 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 1
122 บ้านดงคล้อ 0 0 1 0 1
123 บ้านลานบ่า 0 0 1 0 1
124 บ้านหัวนา 0 0 1 0 1
125 บ้านอุ่มกะทาด 0 0 1 0 1
126 เอื้ออังกูรวิทยา 0 0 1 0 1
127 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 1 0 1
128 บ้านกกกะบก 0 0 0 1 0
129 บ้านสักหลง 0 0 0 1 0
130 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0
131 บ้านน้ำอ้อย 0 0 0 0 0
รวม 524 322 225 144 1,071