สรุปเหรียญรางวัล สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหล่มเก่า 26 12 7 3 45
2 ผดุงวิทย์ 25 6 3 1 34
3 บ้านวังร่อง 19 8 3 4 30
4 บ้านเหล่าหญ้า 13 5 6 0 24
5 บ้านสงเปลือย 11 7 4 2 22
6 บ้านเข็กน้อย 10 5 5 2 20
7 อนุบาลเขาค้อ (เจริญทองนิ่ม) 10 4 1 0 15
8 บ้านโจะโหวะ 10 3 0 0 13
9 บ้านห้วยอีจีน 10 1 0 1 11
10 เมตตาชนูปถัมภ์ 9 3 1 0 13
11 บ้านหนองแม่นา 8 8 2 2 18
12 บ้านวังยาว 8 5 4 4 17
13 บ้านหนองไขว่ 8 4 2 2 14
14 บ้านห้วยลาน 8 2 2 2 12
15 บ้านวังบาล 8 2 2 0 12
16 บ้านห้วยกะโปะ 8 1 2 2 11
17 อนุบาลสุภาพพิทยา 8 0 0 1 8
18 อนุบาลทิพยาหล่มสัก 8 0 0 0 8
19 บ้านห้วยสวิง 7 7 0 1 14
20 บ้านทุ่งสมอ 7 6 6 6 19
21 บ้านธารทิพย์ 7 4 7 3 18
22 บ้านป่าบง 7 4 3 0 14
23 บ้านดอยน้ำเพียงดิน 7 3 1 1 11
24 บ้านน้ำก้อ 7 2 2 0 11
25 บ้านฝาย 6 7 2 0 15
26 บ้านห้วยระหงส์ 6 5 4 2 15
27 บ้านนายาว 6 2 1 0 9
28 บ้านหนองยาว 6 1 2 2 9
29 บ้านกลาง 6 1 0 2 7
30 บ้านบุ่ง 6 0 0 0 6
31 บ้านห้วยหญ้าเครือ 5 10 5 2 20
32 บ้านท่าขาม 5 8 3 2 16
33 บ้านท่าช้าง 5 6 7 1 18
34 บ้านซำภู 5 5 4 2 14
35 บ้านห้วยผักกูด 5 5 1 1 11
36 บ้านศิลา 5 4 2 1 11
37 บ้านห้วยลาด 5 3 6 0 14
38 บ้านห้วยสนามทราย 5 3 3 3 11
39 บ้านหินฮาว 5 3 0 1 8
40 บ้านน้ำพุ 5 2 0 1 7
41 อนุบาลหล่มสัก (ชุมชนบ้านศรีสะอาด) 5 1 1 0 7
42 บ้านห้วยขอนหาด 4 6 0 2 10
43 บ้านหนองบัว 4 5 4 0 13
44 ธรรมนูญกองช่างวิทยา 4 4 10 1 18
45 บ้านวังรู 4 4 5 0 13
46 บ้านตาดกลอย 4 4 4 5 12
47 บ้านช้างตะลูด 4 4 3 0 11
48 บ้านแก่งโตน 4 3 5 5 12
49 บ้านดงขวาง 4 3 1 3 8
50 บ้านหินโง่น 4 3 0 0 7
51 บ้านท่าอิบุญ 4 2 3 2 9
52 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ 4 1 3 1 8
53 บ้านทรัพย์สว่าง 3 8 5 0 16
54 บ้านหลักด่าน 3 6 8 5 17
55 บ้านน้ำชุน 3 5 2 1 10
56 สิรินคริสเตียน 3 4 3 0 10
57 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 3 3 2 5 8
58 บ้านน้ำดุกเหนือ 3 3 2 2 8
59 บ้านกกโอ 3 3 0 0 6
60 บ้านบุ่งคล้า 3 2 2 3 7
61 เมตตาวิทยา 3 2 0 0 5
62 บ้านตาดข่าพัฒนา 3 1 2 2 6
63 บ้านป่าแกเครือ 3 1 2 0 6
64 พ่อขุนผาเมืองรำลึก 3 1 2 0 6
65 บ้านหินกลิ้ง 3 1 0 0 4
66 วัดศรีทอง 3 1 0 0 4
67 บ้านวังเวิน 3 0 0 0 3
68 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 3 0 0 0 3
69 บ้านเหมืองแบ่ง 3 0 0 0 3
70 บ้านดงน้ำเดื่อ 2 5 3 6 10
71 บ้านโคกมน 2 4 2 8 8
72 อนุบาลน้ำหนาว 2 3 1 0 6
73 บ้านดอนสว่าง 2 3 0 0 5
74 ชุมชนบ้านติ้ว 2 2 6 3 10
75 บ้านปากดุก 2 2 1 1 5
76 ไทยรัฐวิทยา 25 2 2 1 1 5
77 วัดหนองปลาซิว 2 2 1 0 5
78 บ้านห้วยอีจีนสาขาห้วยโป่งน้ำ 2 2 0 0 4
79 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) 2 1 1 0 4
80 บ้านฝายนาแซง 2 1 0 2 3
81 บ้านทับเบิกร่วมใจ 2 1 0 0 3
82 บ้านน้ำคำ 2 1 0 0 3
83 บ้านน้ำสร้าง 2 0 2 0 4
84 บ้านห้วยน้ำขาว 2 0 0 1 2
85 เมตตาศึกษา 2 0 0 0 2
86 บ้านร่องกะถิน 1 4 0 1 5
87 บ้านท่าผู 1 3 1 1 5
88 บ้านซำม่วง 1 2 1 1 4
89 หน้าศูนย์เครื่องมือกล 1 2 0 1 3
90 บูรณวิทยา 1 2 0 0 3
91 บ้านวังกวาง 1 1 3 3 5
92 บ้านส้มเลา 1 1 1 0 3
93 บ้านหนองเล 1 1 0 3 2
94 บ้านท่าโก 1 1 0 0 2
95 บ้านปากห้วยขอนแก่น 1 1 0 0 2
96 บ้านโป่งสามขา 1 1 0 0 2
97 วัดศรีจันดาธรรม 1 1 0 0 2
98 บ้านวังขอน 1 1 0 0 2
99 บ้านไร่นางาม 1 0 1 2 2
100 บ้านภูผักไซ่ 1 0 1 0 2
101 บ้านท่าดินแดง 1 0 0 2 1
102 บ้านโนนทอง 1 0 0 2 1
103 วัดทุ่งธงไชย 1 0 0 0 1
104 อนุบาลเพชรอนันต์ 1 0 0 0 1
105 บ้านวังมล 0 3 1 2 4
106 บ้านฟองใต้ 0 2 0 1 2
107 บ้านห้วยหินลับ 0 1 3 1 4
108 บ้านหัวนาเลา 0 1 1 0 2
109 บ้านโสก 0 1 0 2 1
110 บ้านปากออก 0 1 0 2 1
111 บ้านจางวาง 0 1 0 0 1
112 บ้านคลองสีฟัน 0 1 0 0 1
113 บ้านนาซำ 0 1 0 0 1
114 บ้านหนองสว่าง 0 1 0 0 1
115 ฤทัยทิพย์ 0 1 0 0 1
116 บ้านดงทิพย์ 0 0 3 0 3
117 บ้านนครเดิด 0 0 3 0 3
118 บ้านห้วยข่อย 0 0 2 1 2
119 บ้านห้วยคนทา 0 0 2 0 2
120 บ้านท่าข้าม 0 0 1 1 1
121 บ้านดงคล้อ 0 0 1 0 1
122 บ้านลานบ่า 0 0 1 0 1
123 บ้านหัวนา 0 0 1 0 1
124 บ้านอุ่มกะทาด 0 0 1 0 1
125 เอื้ออังกูรวิทยา 0 0 1 0 1
126 แก้วนิมิตวิทยา 0 0 1 0 1
127 บ้านกกกะบก 0 0 0 1 0
128 บ้านสักหลง 0 0 0 1 0
129 บ้านหนองอ้อ 0 0 0 0 0
รวม 486 312 220 144 1,162