ประกาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และ การงานอาชีพ
 ประกาศการแข่งขันคอมพิวเตอร์
1. เนื่องจากจะมีการติดตั้งโปแกรมก่อนการแข่งขัน  กิจกรรมที่แข่งขันในภาคเช้า ให้มารายงานตัว เวลา 08.30 น.
   กิจกรรมที่แข่งขันในภาคบ่าย ให้มารายงานตัว เวลา 12.30 น
2.โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน ให้ติดตั้งโปรแกรมจาก CD หรือ DVD เท่านั้น หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมแล้วให้ส่งแผ่น  CD หรือ DVD
    กับคณะกรรมการไว้
3.ให้นำไมโครโฟน หูฟัง มาเอง (2 อัน  สำรองไว้ 1 อัน)
4.โครงงานคอมพิวเตอร์ ฯ ให้จัดส่งรายงานโครงการตามรูปแบบ จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น.
   และสถานที่แข่งขัน จะมีโต๊ะจัดแสดงผลงาน ให้ จำนวน 1 ตัว เท่านั้น
5.กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน
คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้จัดการแข่งขัน
Windows edition:  Windows 7 Ultimate 
Processor: Intel (R) Celeron E3300 2.50GHz
RAM: 2.00 GB
System type: 64-bit
Microsoft Office: 2013

 ประกาศการแข่งขันหุ่นยนต์
1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 น.  
2. อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กติกากำหนด
3. สถานที่แข่งขัน มีโต๊ะวางแสดงผลงาน  ให้จำนวน 1 ตัว  ขนาด  60 X80 ซม.
4. กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 5 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน

 ประกาศการแข่งขันการงานอาชีพ
1.ให้ผู้เข้าแข่งขันมารายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน เวลา 08.30 น.
2. อุปกรณ์ทีใช้ในการแข่งขันและปลั๊กไฟ ให้ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามที่กติกากำหนด
3. สถานที่แข่งขัน มีโต๊ะวางแสดงผลงาน ให้จำนวน 1 ตัว 
4. กิจกรรมที่ใช้เวลาแข่งขัน 4 ชม. ให้ครูผู้ฝึกสอนเตรียมอาหารกลางวันและน้ำดื่มไว้ให้นักเรียนด้วย เนื่องด้วยนักเรียนต้องอยู่ในห้องตลอดการแข่งขัน

 
วันอาทิตย์ ที่ 09 กันยายน 2561 เวลา 19:02 น.