::sp-pyo1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญใจประธานกรรมการ
2. นางเสาวลักษณ์ กีพงษ์ครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
3. นางสาวมุกดา อินลือครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการ
4. นายอนุชา เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางณัฏฐ์ฐิฎา สุวรรณเลิศครูโรงเรียนกว๊านเหนือ(สุทัศน์อุปถัมภ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
1. นางกัลยา จำรัสรองผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46ประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา วิรัตน์เกษมครูโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
3. นางจงศิริ ใจมูลมั่งครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวพัชรี มูลเมืองครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
5. นางจันทร์สม นันทาทองครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางหทัยพัชร์ คำคมครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางสาวเรณู วงค์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ยอดใจครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
1. นางจันทร์ฟอง ใจพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสุณัฏฐา วงศ์ขัติย์ครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวอำพิล วิชัยโนครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายธีรพันธ์ เรือแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางหทัยพัชร์ คำคมครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6
1. นางจันทร์ฟอง ใจพรมครูโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสุณัฏฐา วงศ์ขัติย์ครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นางสาวอำพิล วิชัยโนครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
4. นายธีรพันธ์ เรือแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
5. นางหทัยพัชร์ คำคมครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟูครูโรงเรียนบ้านจำไก่รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัทยา พิทักษ์โพธิ์ทองครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กันธะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธครูโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3
1. นายธเนศ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางสุทธดา เกตุมุณีแก้วครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟูครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธครูโรงเรียนเจิญใจกรรมการ
5. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
1. นายธเนศ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางสุทธดา เกตุมุณีแก้วครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
3. นางสาวรัตนาภรณ์ เผ่าฟูครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ตะมะพุทธครูโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
5. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นายฉันทพัฒน์ อุตตะมาครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นายธีรพันธ์ เรือแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นางสาวสุกุลธิยา พิสุทธิ์มงคลครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
1. นางสมพร วงศ์ขัติย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ 17)ประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางประนอม เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
4. นางดวงเดือน วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
5. นางลดาวัลย์ วิชาครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
1. นายชนธัญ ติ๊บเมืองมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าประธานกรรมการ
2. นางสังวาลย์ วงศ์กุณาครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นางสาววรรณพร จุลเจริญครูโรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยงกรรมการ
4. นางสาวดวงมาณี บุญวันครูโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงกรรมการ
5. นางสาวแสงเดือน ลาภใหญ่ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน ลาภใหญ่ครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาครองประธานกรรมการ
3. นางจันทร์สม นันทาทองครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวสุวิมล กันธะครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์หันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางกัลย์ลภัส อภัยโรจน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6
1. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางกรรณิกา ฟูสีกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางศิรินทรณ์ จันทร์หันครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางอนุชา วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางกัลย์ลภัส อภัยโรจน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายธนเดช นามบ้านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีเสงี่ยม คำมูลครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนัยนา ยะกาศครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นางศิริวรรณ คำภิระครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6
1. นางศรีเพ็ญ ภู่วิเศษครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวประธานกรรมการ
2. นางลาวัลย์ คำตั๋นครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางลำดวน ปิงยศครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นางพัจนภา ชูรักษาครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ ธาราเวชรักษ์ครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3
1. นายนันทพล ฟูสีกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นายธเนศ ก้อนคำครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งรองประธานกรรมการ
3. นางจงศิริ ใจมูลมั่งครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางยุพิน วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1. นางวาสนา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสางประธานกรรมการ
2. นางนัยนา ยะตาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
3. นางนิภาพร บุญถึงครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
4. นายสมพงษ์ เครือมูลครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางสาวซื่อหญิง อินปั๋นครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญใจประธานกรรมการ
2. นางชายิกา พรมเสนครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ารองประธานกรรมการ
3. นางนัยนา ยะตาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายสมพงษ์ เครือมูลครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พัฒน์ชูครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางพวงพิศ ปิงเมืองครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
4. นางสาวนารี มาลีบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
5. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายนายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
2. นางจตุพร พัฒน์ชูครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางพวงพิศ ปิงเมืองครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
4. นางสาวนารี มาลีบุตรครูโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
5. นางสาวรมัณย์ญา หมั่นค้าครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นางสาวรุสนันท์ แก้วตาศึกษานิเทศก์รองประธานกรรมการ
3. นางจินดา พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางธิดา ก๋าคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นายสุริยนต์ อุนจะนำครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นายสมหมาย ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางจินดา พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ พรมแปงครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวภาสินี ธิศรีครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวประทุมภรณ์ ใจบุญครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6
1. นางสาวบังอร ศรีใจครูโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางดวงเดือน บุญสุขครูโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
3. นายอรรถพล ธนะปานครูโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
4. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางสุทธิวรรณ ปิติภาคย์พงษ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายเมืองศรี กาวินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจตุพร กันต์โฉมครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายรองประธานกรรมการ
3. นายจตุรภัทร คำรสครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นางจิตตราภรณ์ ตันกูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6
1. นายจำรัส เขียวงามครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางอัจฉราวรรณ ธุวะคำครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
3. นางสาวญาดา ก๋าใจครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายจำรัส เขียวงามครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มรองประธานกรรมการ
3. นายธีรวัฒน์ เตชาครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางสาวรมัญย์ญา หมั่นค้าครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3
1. นางนวินดา ทัพเปียงครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะะสารครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สมเครือครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางสาวอรณีย์ สีโลปาครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
7. นางพงษ์มิตร หวานเสียงครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
8. นางธารารัตน์ เทพวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
10. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6
1. นางนวินดา ทัพเปียงครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
3. นายชัยวัฒน์ อินต๊ะะสารครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สมเครือครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
5. นางสาวภาวิณี นนท์ศรีครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางสาวอรณีย์ สีโลปาครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
7. นางพงษ์มิตร หวานเสียงครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชาบำรุงกรรมการ
8. นางธารารัตน์ เทพวงศ์ครูโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
9. นายชัชวาลย์ วงศ์ราษฎร์ครูโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
10. นางสาวมัชฌิมา เรือนสอนครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)ประธานกรรมการ
2. นายดำรงชัย พุทธเมฆครูโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นางสาวญาดา ก๋าใจครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ ปินตาแสนครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางกรรณิกา อินเป็งครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
1. นายจตุรภัทร คำรศครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ เทพสืบครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ตาสายครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางกรรณิกา อินเป็งครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงไกร มาตรมูลครูโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางจินตนา กัลยาครูโรงเรียนบ้านปินรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ มูลเมืองครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางกรรณิกา อินเป็งครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นางสาวสวนันท์ ชัยวรครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ เนียมประพันธ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นายสุริยนต์ อุนจะนำครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ หน่อใจครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
4. นายศรัณยู สีทิอ้ายครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)กรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา ฟองคำครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายชูศักดิ์ คำวงศ์ษาครูโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิการ์ หน่อใจครูโรงเรียนบ้านปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ สมเครือครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
4. นางสาวชนัญทิตา กันทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
5. นางกรรณิกา อินเป็งครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
6. นางอัญชลาภรณ์ เขียวมังครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3
1. นายเมืองศรี กาวินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางจิตตราภรณ์ ตันกูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางกรกช วิชัยครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นายเกรียงไกร มาตรมูลครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6
1. นายเมืองศรี กาวินคำครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
2. นางธัญธิดา หัวนาครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการ
3. นางจิตตราภรณ์ ตันกูลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางกรกช วิชัยครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
5. นายเกรียงไกร มาตรมูลครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
1. นางวิไลพร โอฐเจริญชัยโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ตะเขียวโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางปาริชาติ กลิ่นหอมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางสุรีพร วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางดวงดาว ธรรมสอนโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นายเชวง ยอดวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเหมยพิมพ์ ชุมพูเมืองชื่นครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ อินทร์ศรครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
1. นายจีรัชญ์ ต๊ะคำผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางตรีรัตน์ แก้วมูลคำครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางเสาวภา ใจสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางทิพาคุณ ก๋องติ๋บครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นายกิตติศักดิ์ หงษ์ทองครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายทวี นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรสิริ อักษรศิริครูโรงเรียนบ้านปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางนิวรรณ มูลสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางวิไลพร เวียงนาคครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางวรสิริ อักษรศิริครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ ศุภกาครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46กรรมการ
4. นางสาววัชรวีร์ ธนัชพรวิวัฒน์ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายบัณฑิต ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายทวี นามอินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปินประธานกรรมการ
2. นางวรสิริ อักษรศิริครูโรงเรียนบ้านปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉวีวรรณ หงษ์หินครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
4. นางนิวรรณ มูลสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางวิไลพร เวียงนาคครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
1. นางศรีนวล คงสุนทรครูโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นายสันทัด ขันตีครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นางนิวรรณ มูลสารครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
4. นางพสชณันท์ ณ น่านครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
5. นางวัฒนา เครือจักรครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสุริพร วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ตะเขียวครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยรองประธานกรรมการ
3. นายเอกนรินทร์ อินสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางเสาวภา ใจสมครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
1. นายเชิดชัย วิชัยโนครูโรงเรียนบ้านแม่จว้าประธานกรรมการ
2. นางประนอม อ้อยบำรุงครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นายคมคง บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เหมยเมืองแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นายเอกนรินทร์ อินสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3
1. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครูโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชัยศรครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญครูโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
5. นายคชา อ่องคำครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6
1. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครูโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางสนธยา ชัยศรครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางสาวจีระภา พระวิสัตย์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ หลวงหาญครูโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการ
5. นายคชา อ่องคำครูโรงเรียนบ้านร่องคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางลัดดา ชูมนตรีครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางปราณี ดวงมณีครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ ปงคำเฟยครูโรงเรียนบ้านดงประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤติมา มะโนพรมครูโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นางสุภัทรภร อุ่นทะวารีครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นายสิรภพ ฟูคำมีครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางรัตติกาล มูลน้อยครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
6. นางลัดดา ชูมนตรีครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นางดวงดาว ธรรมสอนครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายศรีศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มรองประธานกรรมการ
3. นายจีรพงษ์ ใบทองครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
4. นางสาวพรรณี ศรีสวัสดิ์ครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ไชยบาลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยวงศ์ครูอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)กรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายสะอาด มณีพรมครูโรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้กรรมการ
5. นางธนพร รัศมีครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ ไชยวงศ์ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้ (ชุมชนสันช้างหิน)กรรมการ
3. นางสาววไลลักษณ์ นามวงศ์ครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นายสะอาด มณีพรมครูโรงเรียนบ้านแม่จว้าใต้กรรมการ
5. นางธนพร รัศมีครูโรงเรียนบ้านโป่งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เขียวปันครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีรองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด กันธิมาครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
4. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางพรรณทิพย์ ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมครูชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางสุภา เชื้ออินต๊ะครูโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางพรรณทิพย์ ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมพันธุ์ คำฮอมครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นางสุภา เชื้ออินต๊ะครูโรงเรียนบ้านหนองลาวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายเสกสรรค์ กันทะวงศ์ครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นางสาวพรพิไล เทียนเงินครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พินิจครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี วันแก้วครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายคณุวัตน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายประหยัด กันธิมาครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายภานุวัฎษ์ บัวเงินครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
1. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นางคณึงนิจ ทวีคำครูโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธู์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือกรรมการ
5. นางยุพดี วังกาวรรณครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6
1. นางสาวสุพรรณ สุริยะครูโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นางคณึงนิจ ทวีคำครูโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎ์บำรุง)กรรมการ
3. นายพงษ์พันธ์ พันธู์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางสาวศรีวรรณ ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่นาเรือกรรมการ
5. นางยุพดี วังกาวรรณครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเรืองครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยรองประธานกรรมการ
3. นายสิงห์คำ คันธวงศาครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางพัชรณัฐฎ์ จันทร์ถนอมครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางรัชฎากร ใจแก้วครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายพงศ์ชัย สารศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนประธานกรรมการ
2. นางเจริญศรี ไชยศรีครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
3. นางนงคราญ คำหล่อครูโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
4. นางสุจิตรา ศักยพันธุ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
5. นางสายพิณ นิลประภาครูโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฏร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นายธงชัย จันแย้ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่าประธานกรรมการ
2. นายถนอม ธินะครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางนงคราญ คำหล่อครูโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
4. นางแสงอรุญ นัดดากุลครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นายบุญเถียร เมืองใจครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกรองประธานกรรมการ
3. นายปัญจะ เลี้ยวสกุลครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
4. นายสายยนต์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
5. นายนรวัชร คำใบศรีครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
6. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์ครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3
1. พระครูสังฆรักษ์วชิระ ชมพูสารครูโรงเรียนพินิตประสาธน์ประธานกรรมการ
2. นายบุญยืน เขียวปันครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางเจรียมพรรณ มหานิลครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
4. นางสุดา อุทิศครูโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการ
5. นางพิศมัย เตชะกุลวณิชย์ครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6
1. นายวีรกร มูลสารผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายธีระเดช สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3
1. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย พรหมสอนครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มรองประธานกรรมการ
3. นายกิจจา จาวรรณกาศครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายสุชิน นครไทยภูมิครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นายธงชัย อุเทศบุญญโชติครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
6. นางพัจนภา ชูรักษาครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
7. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6
1. นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กาประธานกรรมการ
2. นายเกียรติพงษ์ วงศ์กาศครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายประพัฒน์ ห่านตระกูลครูโรงเรีียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายธีระเดช สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ เรือนกูลครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6
1. นายกัปตัน พิภพลาอนันต์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย ยอดยิ่งครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ คำวงษาครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นายพรเลิศ คำมาเร็วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นายขวัญชัย ดาสาครูโรงเรียนบ้านแม่ใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ภิญโญครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายถนอม นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายพรเลิศ คำมาเร็วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นายจงรัก ตุ้ยดีครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นายบุญเย็น วีระตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
7. นายทะวัฒ ทองจันทร์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
8. นายธัชชัย อุเทศบุญญโชติครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
9. นายพัจนภา ชูรักษาครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
10. นายถนอม ธินะครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1. นายมงคล สมณาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งประธานกรรมการ
2. นางรวงทอง ครองไชยครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับครูโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล สมณาศักดิ์ครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
3. นางรวงทอง ครองไชยครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางภคพร เพชรประดับครูโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินรองประธานกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางวันดี ปินใจครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ทะนุครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบนประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นางสาวจตุพร ทะนุครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางนภัสสร สมศรีครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
4. นายสมชาย เรือนคำครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางฐิติชญา ทวีใบชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ วงศ์ช่างเงินครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางรัชนี กัลยาครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางรัชนี กัลยาครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางกาญจนาวัลย์ เอกภัทรโยธินครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เรือนคำครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
3. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิสิทธิ์ บุญเรืองครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
3. นางฐิติชญา ทวีใบชาครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางโสภา โรจน์โยธินพิพัฒน์ครูโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุดมศักดิ์ บัวนาคครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายประพันธุ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน ทนันชัยครูโรงเรียนบ้านต่อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายเสนอ หน่อแก้วครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายอุทัย สมศรีครูโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลานกรรมการ
3. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายประทาน พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์ ทนันชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อยประธานกรรมการ
2. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายนพพร กิจจาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพงษ์ สุขเกษมข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางพิมพ์ภรณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นางพวงเพชร เมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วงประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางพิมพ์ภรณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6
1. นายสนั่น เลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้)ประธานกรรมการ
2. นางศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางอำพัน ไชยวุฒิครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6
1. นายสนั่น เลิศทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้)ประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นางสาวรพีพร ธุระครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
4. นายประลอง ไชยอุดรรุ่งเจริญครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางอำพัน ไชยวุฒิครูโรงเรียนบ้านร่่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)รองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเอี่ยม มังคลาดศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางอุษณีย์ ไชยสกุลครูโรงเรียนบ้านแม่พริกกรรมการ
3. นายประสงค์ สารนวนครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจน(เจนจันทรานุกูล)กรรมการ
5. นายชูเกียรติ วัดขวางครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวศิตา ศรีบุญชูผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายวรพัทธ์ คำมีพัทธรัตน์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางวันดี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ปาวิชัยครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางกัลยา สุวรรณพัฒน์ครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
1. นางรักษิณา วงศ์ษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสางประธานกรรมการ
2. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
4. นางณัชรินทร์ นำแก้วผู้อัตราจ้างโรงเรียนบ้านกว๊านเหนือกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
1. นางรักษิณา วงศ์ษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสางประธานกรรมการ
2. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
4. นางณัชรินทร์ นำแก้วครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านกว้านเหนือกรรมการ
5. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายสง่า บุราณรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุทธโยธาครูโรงเรียนบ้านห้วยบงรองประธานกรรมการ
3. นายธนดล นิติมณฑลครูโรงเรียนบ้านดงบุญนาคกรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ สมศรีครูโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ จันทิพย์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
1. นางเบญยวรรณ ก๋าซ้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปอประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมขวัญ บุญเจริญครูโรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้กรรมการ
4. นายธราธร คำหล่อครูโรงเรียนบ้านดาวเรืองกรรมการ
5. นางรัตติยาภรณ์ ศรีสุวรรณครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพัชรภัทร ปินตานาครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางสาวละเอียด ฝอยทองครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสรองประธานกรรมการ
3. นายกมลรัตน์ เจนใจครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นางบุษบา ชอบจิตต์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
6. นางวิลาวรรณ ศีติสารครูผู้ทรงคุณค่าฯ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
7. นางพิมภรณ์ ศรีเมืองครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
1. นางศิรินทิพย์ วิชัยโนครูโรงเรียนบ้านแม่จว้าประธานกรรมการ
2. นางสาวชวนพิศ ผิวใสครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
3. นายพัลลภ โสรัจประสพสันติครูโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางสุจิตรา ใจลึกครูโรงเรียนบ้านสันจกปกกรรมการ
5. นางจุฑามาศ วงศ์ประสิทธิื์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายไหว บุญมาเครือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางวรรณรัตน์ ประวงค์เทพครูโรงเรียนบ้านร่องห้ารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา ยานะธรรมครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ ผิวใสครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางณัฐพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
6. นางสาวหยาดพิรุณ ทาคำครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวอำไพ พรมมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแก้วประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนบ้านจำไก่รองประธานกรรมการ
3. นางชไมพร มะโนเรืองครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางสาวศิรภัสสร คำถาวรครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางจารุภัทร เหล่ารักผลครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6
1. นางสาวถกลรัตน์ ปันแก้วครู โรงเรียนเทศบาล 5ประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพณ สุขจริงครู โรงเรียนเทศบาล 1กรรมการ
3. นางสาวฑิฆัมพร เค้าโคนครู โรงเรียนเทศบาล 6กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ โพธาวันครูโรงเรียนบ้านปางรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐนิชา ศุภวิชญ์สถิตคุณครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
4. นางฌัลลิกา แข่งขันครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6
1. นางนันนภา เขียวงามครูโรงเรียนบ้านถ้ำประชานุบำรุงประธานกรรมการ
2. นางรุจิรดา ใจยะสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
3. นางสาววัลยาณีย์ สุริยะครูโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
4. นางสาวนิภาพรรณ สมศรีครูโรงเรียนบ้านต๊ำดอนมูลกรรมการ
5. นางนลินพรรณ ฟูแสงครูโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายสมหมาย ปริญญาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหล่มประธานกรรมการ
2. นางอารีรัตน์ โพธาวันครูโรงเรียนบ้านปางรองประธานกรรมการ
3. นางดวงหทัย สมบูรณ์ครูโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
4. นางรุจิรดา ใจยะสุขครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการ
5. นางจารุภัทร เหล่ารักผลครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นางณัฐสินี ยาดีครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสะอาด ทนทานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการ
3. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
4. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจครูโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
5. นายนรา สุยะเพี้ยงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายบรรจง ภิญโญครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นางหนูทิพย์ ไวไธสงครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายสินชัย ไชยโพธิ์ครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
5. นายบรรจง ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายณัฐนันท์ นนท์ศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลารองประธานกรรมการ
3. นายบรรจง ศรีสมบัติครูโรงเรียนบ้านค่าบนกรรมการ
4. นายจตุรภัทร คำรสครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
5. นางสาวเกศริน สุวพันธ์ครูผู้ทรงคุณค่าโรงเรียนบ้านใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิื์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางวันจันทร์ มาไกลครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางประนอม เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรณู วงค์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ยอดใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6
1. นายสุรพล ใจกล้าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปกประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
3. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
4. นางวันจันทร์ มาไกลครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
5. นางประนอม เชื่อเมืองพานครูโรงเรียนบ้านม่วงคำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางจันทรรัตน์ เลิศทองครูโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายกิติคุณ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
4. นางปรมาพร โยธาวัฒนากูลครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นายชิตินทรีย์ สุภโกศลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6
1. นางจันทรรัตน์ เลิศทองครูโรงเรียนบ้านบุญเรืองประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางรุจิรา กันทายวงครูโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นางปรมาพร โยธาวัฒนากูลครูโรงเรียนบ้านป่าตึงกรรมการ
5. นายซิตินทรีย์ สุภโกศลครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
1. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายภาณุวัฎษ์ บัวเงินครูอัตราจ้างโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
3. นายกิติคุณ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐธิดา โยธาครูโรงเรียนบ้านจำไก่รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐธิดา โยธาครูโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายจาตุรันต์ ไชยบาลครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน ชีวงศ์ถาวรครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
6. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ชูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครูโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
3. นายมงคล ปราศรัยครูโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ ๑๗)กรรมการ
4. นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พย.เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นางภัคจิราพร ไชยบาลครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายปรัชญากร ชูรักษาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องคำประธานกรรมการ
2. นายประหยัด ใฝ่จิตครูโรงเรียนเจริญใจกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ คำมีครูโรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่กรรมการ
4. นายปิยะวุฒิ โนขัติมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายชำนาญ สุวรรณเลิศผู้อำนวยการชุมชนบ้านห้วยลานประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา กันทายวงครูโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
3. นางสาวประภาพรรณ เพชรหาญครูโรงเรียนบ้านบุญเรืองกรรมการ
4. นายกิติคุณ เมฆอากาศครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
5. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์ สพป.พย.เขต 1ประธานกรรมการ
2. นายชาญ ธนะครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนครินทร์ ปัญจขันธ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นางภัคจิราพร ไชยบาลครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายดิเรก สุปิครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
3. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
4. นายหรินทร์ อินสุขินครูโรงเรียนชุมชนบ้านตุ่มท่ากรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขินครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายดิเรก สุปิครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา46 (ดอกคำใต้)กรรมการ
5. นางอรุณี นาแพร่ครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขินครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายบุญเรียบ มองมูลศึกษานิเทศก์กรรมการ
3. นายหรินทร์ อินสุขินครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายวิชัย ประสาทครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
3. นายสมเกียรติ อุทธโยธาครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการ
4. นางสุภารัช สองคำชุมครูโรงเรียนบ้านดอกบัวราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสมพร วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางอำนวย เมฆบุญส่งลาภครูโรงเรียนอนุบาลพะเยาประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายวินิจ ราชเนตร์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
4. นายกฤษณพล สมศรีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ วังกาวรรณครูโรงเรียนบ้านวังขอนแดงกรรมการ
3. นายกฤษฎา เตชะบุญครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นางศรศรี บุราญรมณ์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวินิจ ราชเนตร์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายจิราวุฒิ สมวงษาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นายกฤษณพล สมศรีครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านค่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นายวิทยา ศรีประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการ
3. นางประนอม อ้อยบำรุงครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
4. นางรัตติยา แก้วมาครูโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
5. นายภาคีนัญ ชัยก๋าครูโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางพัชนีย์ ทนันชัยครูโรงเรียนบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางสุดา อนุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการ
3. นางมาลี นันตาลิตครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสรองประธานกรรมการ
3. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นางสาวชลรดา ดำรงวิริยะนุภาพครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายฉลอง นนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้นประธานกรรมการ
2. นายเผด็จ ลาวตูมครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖กรรมการ
3. นายกฤษฎา เตชะบุญครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
4. นายวินิจ ราชเนตร์ครูโรงเรียนบ้านปางงุ้นกรรมการ
5. นายชลิตพันธ์ สำราญสุขครูโรงเรียนบ้านหนองสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ารองประธานกรรมการ
3. นายสมเชื่อม กิจพิทักษ์ครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการ
4. นายบารมี โพธิมาครูโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการ
5. นายจิราวุฒิ สมวงษาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นายบัญชา คำวังจันทร์ผู้อำนวยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศักดิ์สูงครูโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางฐาปนีย์ ตันตะวิริยะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
4. นางพัชราภรณ์ สุวรรณโฆษิตครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางพวงผกา ปวงฟูครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี ไชยวงศ์ครูโรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา เดชะบุญครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการ
3. นางฐาปนีย์ ตันตะวิริยะครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นายบัญชา คำวังจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางอัมภาพรรณ สุโรพันธ์ครูโรงเรียนบ้านแม่ใจ(แม่ใจเพาะวิทยาการ)กรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางพัขนีย์ ทนันชัยครูโรงเรียนรบ้านดงอินตากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญใจประธานกรรมการ
2. นางณัฐพร ขันแก้วครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางนงคราญ วงศ์ขัติย์ครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6
1. นายบัญชา คำวังจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร ศักดิ์สูงครูโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่ากรรมการ
3. นางสาวทิพยดาวรรณ พุทธรักษาครูโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพัชนีย์ ทนันชัยครูโรงเรียนบ้านดงอินตาประธานกรรมการ
2. นางมาลี นันตาลิตครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
3. นางสุพรรณ สันทรายครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์ ไชยะป๋านครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณ วงศ์ประสิทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน)กรรมการ
4. นางสุพรรณ สันทรายครูโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากกรรมการ
5. นางสุดา อนุวงศ์ครูโรงเรียนบ้านเจนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ เชื้อหมอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำไก่ประธานกรรมการ
2. นางศรศรี บุราณรมย์ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
3. นางสุพรรณี อาจหาญครูโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย)กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาประธานกรรมการ
2. นางละเอียด ขวัญตนครูโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการ
3. นางนริชา สำราญใจครูโรงเรียนบ้านร่องจว้ากรรมการ
4. นางประนอม ปิงเมืองครูโรงเรียนบ้านเหล่ากรรมการ
5. นางธนภัทร์ โลมะวิสัยครูโรงเรียนบ้านอิงโค้งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางพัชรินทร์ ศรีทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อิงประธานกรรมการ
2. นางจุรีย์ จันทร์สุวรรณครูโรงเรียนบ้านหนองหล่มกรรมการ
3. นางธัญญาลักษณ์ เตชะแก้วครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
4. นางพีรภาว์ หัตถังครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
5. นางวัลภา ยอดมิ่งครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ปิงยศครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอนุชา เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายธงชัย กัลยาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าประธานกรรมการ
2. นางวนิดา ตาระกาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
3. นางอุไร ปิงน้ำโท้งครูโรงเรียนบ้านกาดถีกรรมการ
4. นางกรรณิกา ฟูสีสกุลครูโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้งกรรมการ
5. นางสาวปนิตา อุตรชนพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางลำดวน ปิงยศครูโรงเรียนบ้านปางกรรมการ
3. นายอนุชา เชื้อเมืองพานครูโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอัญชิษฐา นันตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ นาวาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอัญชิษฐา นันตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางกรรณิกา นาวาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายอุทัย บุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้งประธานกรรมการ
2. นางศิริรัตน์ ชูกรครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการ
3. นางสาวอัญชิษฐา นันตาครูโรงเรียนบ้านโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางกรรณิกา นาวาครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ อยู่พันธุ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านร่องห้ากรรมการ
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายวิชา โอฐเจริญชัยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางประธานกรรมการ
2. นายเทียนไชย วงศ์ไชยครูโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
3. นางวนิจดา สมฤทธิ์ครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
5. นางสาวสุพัฒตรา สุริยะพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยเคียนกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ สมศรีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวายประธานกรรมการ
2. นางอรุณี วงศ์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวากรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเรณู วงค์ปัญญาครู โรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
4. นางสาวอารีย์ ยอดใจครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสมบัติ เผ่ากันทะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ นักปราชญ์รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่ากรรมการ
3. นายสุพจน์ นันตาครูโรงเรียนบ้านห้วยแก้วกรรมการ
4. นางพรพิมล จิตตางกูลครูโรงเรียนบ้านจำป่าหวายกรรมการ
5. นางอัญชลี นุนพนัสสักพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนเจริญใจกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่กรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิติภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสิทธิชัย ใจพรมผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกประธานกรรมการ
2. นางรุจิรา หทัยดำรงวิทยาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางอุทัยวรรณ เจริญยิ่งครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นางสาวอำไพ ใจกว้างพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางฐิตาภา ธะนูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา กาจินาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางธนาภา คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ไชยาพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ ประวงศ์เทพครูโรงเรียนบ้านภูเงินประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิญญา ใจมิภักดิ์ครูโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี หาญจริงพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านจำไก่กรรมการ
4. นายสมบูรณ์ เลิศคำครูโรงเรียนบ้านดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเสน่ห์ อัศวมงคลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องจว้าประธานกรรมการ
2. นางกนิษฐา พวงสุวรรณครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางลักษณะ พวงสุวรรณครูโรงเรียนอนุบาลพะเยากรรมการ
4. นางธนาภา คำมาเร็วพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสกรรมการ
5. นางสาวรัตนา ไชยาพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นายณรงค์ ปิงวงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นายณรงค์ ปิงวงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นายณรงค์ ปิงวงค์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสิงหา ขวัญตนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อมประธานกรรมการ
2. นายเอกพจน์ ฟองจำครูโรงเรียนบ้านเจนรองประธานกรรมการ
3. นางอำพร ศรีวิราชครูโรงเรียนบ้านแม่กากรรมการ
4. นายณรงค์ฤทธิ์ วิชาครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
5. นางสาวศศิธร แสงดอกครูโรงเรียนอนุบาลภูกามยาวกรรมการ
6. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายสวินทร ดอนมูลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา สุขเกษมครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ อวดเขตพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาวกรรมการ
4. นางสาวพรจันทร์ ศรีบุญชูพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร สิงห์อ้อยพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านศาลากรรมการ
6. นายณรงค์ ปิงวงศ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรุ่งรัตน์ กล้วยดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกว้านเหนือประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ทะนันไชยครูโรงเรียนบ้านปินกรรมการ
3. นางประเทืองศรี กันตาครูโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่ากรรมการ
4. นางพิกุล พันธ์ปัญญาครูโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
5. นางยุพิน ทรงยศพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่อิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร เรืองยศครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เพชรกุลครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางวรรณา ศิริพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประยุทธ กุณาใหม่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงประธานกรรมการ
2. นางอุมาพร เรืองยศครูโรงเรียนบ้านภูเงินกรรมการ
3. นางสาวโสภิดา เพชรกุลครูโรงเรียนบ้านป่าคากรรมการ
4. นางวรรณา ศิริพันธุ์ครูโรงเรียนบ้านห้วยบงกรรมการ
5. นางสาวพรพิรุณ สำราญใจพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายศักดา วงศ์ขัติย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สาครครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา สมควรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสันป่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวศิรินยา วงศ์ประสิทธิ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางศิริวรรณ์ จั่นเพ็ชร์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางภัคจิราพร ไชยบาลครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นายจาตุรันต์ ไชยบาลครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายศักดา วงศ์ขัติย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้ประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน สาครครูโรงเรียนบ้านต๊ำม่อนกรรมการ
3. นางสาวอาทิตยา สมควรพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสันป่าม่วงกรรมการ
4. นางสาวศิรินยา วงศ์ประสิทธิ์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านบุญเรือง(อินทะวงศานุเคราะห์)กรรมการ
5. นางศิริวรรณ์ จั่นเพ็ชร์พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ชัย ศรีเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้าประธานกรรมการ
2. นางภัคจิราพร ไชยบาลครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านดงอินตารองประธานกรรมการ
3. นายจาตุรันต์ ไชยบาลครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านไร่อ้อยกรรมการ
4. นายธวัชชัย พินิจสุวรรณครูอัตราจ้างโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุกกรรมการ
5. นางสาวพลอยไพลิน ชีววงศ์ถาวรครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านต๋อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพล สมศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เทพสืบพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นายประสาท ผิวเฮ้าขาพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นายจรูญ สันกว้านพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประสงค์ อาจหาญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุญนาคประธานกรรมการ
2. นายกฤษณพล สมศรีพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านค่ากรรมการ
3. นายประสิทธิ์ เทพสืบพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านสางกรรมการ
4. นายประสาท ผิวเฮ้าขาพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์กรรมการ
5. นายจรูญ สันกว้านพี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]