เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก
ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ณ โรงเรียนบ้านต๋อม
ระดับประถมศึกษาและปฐมวัย วันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 ระดับมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) วันที่ 3-4 กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประถม เชื้อหมอ ผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายสุขุม พรหมเสน รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายณัฐพล สุวรรณลพ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
4 นางสาวลาวัลย์ ธุระเสร็จ รองผู้อำนวยการ สพป.พะเยา เขต 1 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
5 นางจริยา ณ ลำปาง เจ้าหน้าที่ธุรการ ชำนาญงาน สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
6 นายสงัด ปินตา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการอำนวยการ  
7 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
8 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางภัคธีมา รุจิระพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ปฐมวัย  
10 นางพัชรินทร์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อิง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ปฐมวัย  
11 นางธัญญาลักษณ์ เตชะแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุก กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ปฐมวัย  
12 นางสาวประภาพัฒน์ เพ็ชรรัตน์บำรุง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ปฐมวัย  
13 นายสุรศักดิ์ สมศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย  
14 นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่า รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย  
15 นางจีรัชญ์พัฒน์ ใจเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญ กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย  
16 นางสมพร วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดาวเรือง(ธนาคารกรุงเทพ17) กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย  
17 นางธมนวรรณ คำเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาไทย  
18 นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์  
19 นายไหว บุญมาเครือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงอินตา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์  
20 นายสมหมาย ปริญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหล่ม กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์  
21 นายวสันต์ ซาวคำ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอนแดง กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์  
22 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คณิตศาสตร์  
23 นายชัยยุทธ ภักดิ์สันติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่วิทยาศาสตร์  
24 นายจีรัชญ์ ต๊ะคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่วิทยาศาสตร์  
25 นางสาวอำไพ พรมมี ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยแก้ว รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่วิทยาศาสตร์  
26 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
27 นายทวี นามอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คอมพิวเตอร์  
28 นายชำนาญ สุวรรณเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านห้วยลาน รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คอมพิวเตอร์  
29 นายวุฒิไกร เหล็กกล้า รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จว้า กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คอมพิวเตอร์  
30 นางสาวรุสนันท์ แก้วตา ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่คอมพิวเตอร์  
31 นายสง่า บุราณรมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
32 นายอุทัย บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
33 นายธงชัย จันแย้ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
34 นายศรชัย ธาราเวชรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำเหล่า กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
35 นายสมเกียรติ อ้อยหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
36 นายวีรกร มูลสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลแม่ใจ ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา  
37 นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา  
38 นายกัปตัน พิภพลาภอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ใจ กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา  
39 นายสงัด ปินตานา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่สุขศึกษาและพลศึกษา  
40 นายนันทพล ฟูสีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ  
41 นางรักษิณา วงศ์ษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสาง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ  
42 นางเบญยวรรณ ก๋าซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องปอ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ  
43 นางสาวสุพิน ไชยจำเริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ  
44 นายณรงค์ชัย ศรีเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องห้า ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
45 นายสะอาด ทนทาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่ง กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
46 นายณัฐนันท์ นนท์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลา กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
47 นายสมบัติ เผ่ากันทะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งต้นศรี กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
48 นายสุรพล ใจกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันจกปก กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
49 นายนรา สุยะเพี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสระ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
50 นายสิงหา ขวัญตน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๋อม ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
51 นายวิทยา ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๖ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
52 นายบัญชา คำวังจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
53 นายประสงค์ อาจหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงบุนนาค กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
54 นายฉลอง นนทวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงุ้น กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
55 นายพิทักษ์ ไชยะป๋าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดถี กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
56 นายคณุวัฒน์ สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนป่าแฝกสามัคคี กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
57 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่การงานอาชีพ  
58 นายประพันธ์ ทนันชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่อ้อย ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
59 นายวันชัย โรจน์โยธินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่าบน กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
60 นางพวงเพชร เมืองมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
61 นายสนั่น เลิศทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่(ดอกคำใต้) กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
62 นางศิตา ศรีบุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าสักสามัคคี กรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
63 นายเอี่ยม มังคลาด ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดการแข่งขันหมวดหมู่ศิลปะ  
64 นายสง่า บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายบรรจง ภิญโญ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายเชวง ยอดวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายชูเกียรติ วัดขวาง ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายธราธร คำหล่อ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายสามารถ กันทะเขียว ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง กรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นางสุพรรณ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นางสนธยา ชัยศร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายภาณุวัฏษ์ บัวเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายปรัชญา ตระกูยีโถ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายสุทน ทิมจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายไพรวัลย์ อินต๊ะวัน ช่างไม้ 3 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นางสุพรรณ สันทราย ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
78 นางกัลยา ดอนมูล ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
79 นางจตุพร ขัดทะเสมา ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
80 นางลาวัลย์ คำตั๋น ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
81 นางสนธยา ชัยศร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
82 นางอรุณี วงค์ประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
83 นางอัมพิกา พุทธสอน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
84 นางสาวกัญญ์วิสาข์ คำเรืองศรี ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
85 นางสาวญาดา ก๋าใจ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
86 นางวิลาวรรณ ศีติสาร ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
87 นางสาวจีรประภา สัตย์สม พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายปฏิคม  
88 นางสมพร ศรีประภา ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
89 นางยุพา ดวงแก้ว ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
90 นางสาววรรณพร จุลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
91 นางสาวจันทร์จิรา ธรรมขัน พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำบุญโยง กรรมการฝ่ายปฏิคม  
92 นายปรัชญา ตระกูยีโถ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
93 นายสุทน ทิมจีน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
94 นางสาวปรีดาวรรณ แป้นชูผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
95 นางสาวจันทิมา เข็มทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม  
96 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
97 นายสง่า บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
98 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
99 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
100 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
101 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
102 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
103 นางสุภาคินี โพธา ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
104 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่อิง กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
105 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงค์ ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
106 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
107 นางสาวกรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
108 นางสาวปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
109 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
110 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
111 นางสาวปรียาภรณ์ บุญเรือง ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใส กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
112 นางอัญชลี วันต๊ะ ธุรการโรงเรียนบ้านร่องห้า กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
113 นายบุญเรียบ มองมูล ศึกษานิเทศก์ สพป.พะเยา เขต 1 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
114 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการโรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
115 นายสง่า บุราณรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
116 นายธวัชชัย สิงห์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
117 นายวุฒิชัย วงค์เรือง ธุรการ โรงเรียนบ้านจำป่าหวาย กรรมการฝ่ายประเมินผล  
118 นางสุนีย์ การเร็ว ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(บุญมานุเคราะห์) กรรมการฝ่ายประเมินผล  
119 นางสาวอรพรรณ ดวงแก้ว ธุรการ โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) กรรมการฝ่ายประเมินผล  
120 นางสุภาคินี โพธา ธุรการ โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
121 นางสาวฐิตาภา ภาชนะ ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่อิง กรรมการฝ่ายประเมินผล  
122 นางสาวศิริวรรณ ไชยวงค์ ธุรการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา46(ดอกคำใต้) กรรมการฝ่ายประเมินผล  
123 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฏร์ ธุรการ โรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
124 นางสหัสยา ธิอุ่น ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
125 นางสาวกรรณิการ์ กุ่นใจ ธุรการ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
126 นางสาวปรีณาภา วงศ์วิ่ง ธุรการ โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ(บ้านศรีถ้อย) กรรมการฝ่ายประเมินผล  
127 นายไปยวิตร ยะตา ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านตุ้มท่า กรรมการฝ่ายประเมินผล  
128 นางสาวนฤมล จักจุ้ม ธุรการ โรงเรียนบ้านดอกบัว(ราษฏร์บำรุง) กรรมการฝ่ายประเมินผล  
129 นางสาวสริญญา สุวรรณเกษม ธุรการโรงเรียนบ้านห้วยแก้ว กรรมการฝ่ายประเมินผล  
130 นายวิทวัส ใสสม ธุรการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง กรรมการฝ่ายประเมินผล  
131 นางสาวพนิดา มหาวงศ์ ธุรการโรงเรียนบ้านร่องคำ กรรมการฝ่ายประเมินผล  
132 นางสาวพิมพิรา ธรรมทน ธุรการโรงเรียนบ้านภูเงิน กรรมการฝ่ายประเมินผล  
133 นางสาวเกศราภรณ์ ช่างฆ้อง ธุรการโรงเรียนบ้านปิน กรรมการฝ่ายประเมินผล  
134 นางพรพิมล ไชยวุฒิ ธุรการโรงเรียนบ้านดง กรรมการฝ่ายประเมินผล  
135 นางสาวพรรณวรท แท่งเงิน ธุรการโรงเรียนบ้านหนองหล่ม กรรมการฝ่ายประเมินผล  
136 นางสาวอลิษา จินะวรรณ์ ธุรการโรงเรียนบ้านดงอินตา กรรมการฝ่ายประเมินผล  
137 นางสาวรุจิพรรณ ทาตรี ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแฝกสามัคคี กรรมการฝ่ายประเมินผล  
138 นางจุฑามาศ งามจิต ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
139 นายศัสตราวุธ วงศ์ราษฎร์ ธุรการโรงเรียนบ้านต๋อม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
140 นางชไมพร ปวงคำ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
141 นางสาวบุปผา ต่อเชื้อ นักประชาสัมพันธ์ สพป.พะเยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
142 นายชัยวัฒน์ อินต๊ะสาร ครู โรงเรียนบ้านจำไก่ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
143 นายภาณุวัฏษ์ บัวเงิน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
144 นายสิงห์นรินทร์ อินต๊ะรักษา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สพป.พะเยา เขต ๑ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
145 นางสาวพรพิไล เทียนเงิน ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  
146 นายพิษณุพงศ์ สันทราย ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและรายงานผล  
147 นางสุภาพร กาวาท ธุรการ โรงเรียนบ้านแม่กา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]