สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา 21 40 24
2 002 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม 29 51 39
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน 3 6 5
4 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง 7 10 9
5 005 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 39 74 56
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 6 17 7
7 010 โรงเรียนบ้านกลาง 30 39 35
8 017 โรงเรียนบ้านคลองชะนี 10 45 20
9 018 โรงเรียนบ้านคลองตะขาบ 2 5 4
10 020 โรงเรียนบ้านคลองหวาย 8 22 17
11 021 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา 1 2 2
12 019 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 4 22 10
13 022 โรงเรียนบ้านงิ้วงาม 0 0 0
14 023 โรงเรียนบ้านจัน 14 36 27
15 025 โรงเรียนบ้านซับสุราษฎร์ 2 2 2
16 027 โรงเรียนบ้านดง 4 10 6
17 026 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ 5 5 5
18 028 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 20 29 26
19 029 โรงเรียนบ้านตะกรุด 0 0 0
20 030 โรงเรียนบ้านทัพยายปอน 1 1 1
21 033 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน 8 10 8
22 032 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย 5 7 7
23 034 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง 35 54 46
24 035 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 0 0 0
25 031 โรงเรียนบ้านท่าชะอม 34 81 51
26 036 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก 2 2 2
27 037 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว 7 17 12
28 039 โรงเรียนบ้านน้ำพุ 24 52 29
29 038 โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์ 0 0 0
30 040 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ 8 16 10
31 041 โรงเรียนบ้านน้ำวิ่ง 5 10 8
32 047 โรงเรียนบ้านบุ่ง 7 11 7
33 046 โรงเรียนบ้านบุ่งกะเซอร์ 0 0 0
34 048 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง 4 16 8
35 049 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 32 52 48
36 050 โรงเรียนบ้านประดาหัก 18 40 25
37 051 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ 6 19 9
38 053 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ 24 43 36
39 052 โรงเรียนบ้านป่าเลา 7 13 9
40 056 โรงเรียนบ้านพุต่อ 1 2 2
41 057 โรงเรียนบ้านพุบอน 2 2 2
42 059 โรงเรียนบ้านร่องตาที 1 1 1
43 060 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก 1 1 1
44 062 โรงเรียนบ้านลานคา 10 56 20
45 061 โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก 2 6 2
46 063 โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี 1 2 1
47 064 โรงเรียนบ้านวังผาลาด 5 7 7
48 065 โรงเรียนบ้านวังพง 3 6 3
49 066 โรงเรียนบ้านวังหิน 13 21 16
50 067 โรงเรียนบ้านศาลาคลอง 5 10 9
51 068 โรงเรียนบ้านสมอทอง 16 30 20
52 069 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 39 61 53
53 071 โรงเรียนบ้านหนองจอก 11 20 15
54 072 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 6 15 11
55 073 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย 7 13 7
56 074 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด 12 31 18
57 075 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว 2 2 2
58 076 โรงเรียนบ้านหนองฝาง 20 97 39
59 078 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง 19 31 21
60 077 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1 1 1
61 080 โรงเรียนบ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 9 14 12
62 081 โรงเรียนบ้านหนองอาสา 2 6 4
63 070 โรงเรียนบ้านหนองแกเชียงราย 0 0 0
64 079 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 8 3
65 082 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ 8 19 14
66 090 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี 4 9 4
67 091 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม 4 11 7
68 092 โรงเรียนบ้านหินโหง่น 4 11 4
69 093 โรงเรียนบ้านหูช้าง 56 124 92
70 083 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 0 0 0
71 084 โรงเรียนบ้านห้วยบง 3 6 5
72 085 โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก 4 4 4
73 088 โรงเรียนบ้านห้วยพลู 0 0 0
74 086 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า 46 133 84
75 089 โรงเรียนบ้านห้วยโศก 7 12 10
76 087 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย 4 13 9
77 098 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย 34 66 51
78 012 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง 13 24 18
79 013 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 0 0 0
80 014 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน 7 14 11
81 015 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ 12 20 18
82 016 โรงเรียนบ้านเขาวง 25 84 38
83 024 โรงเรียนบ้านเจ้าวัด 8 11 8
84 042 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 0 0 0
85 043 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า 10 17 16
86 044 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ 3 6 5
87 058 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 2 2
88 011 โรงเรียนบ้านโกรกลึก 64 134 100
89 054 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย 7 19 13
90 055 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ 13 24 18
91 095 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ 7 21 12
92 094 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน 6 13 10
93 096 โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น 0 0 0
94 097 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก 3 8 5
95 099 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ 52 99 81
96 103 โรงเรียนวัดทองหลาง 18 37 23
97 104 โรงเรียนวัดทัพคล้าย 9 13 10
98 105 โรงเรียนวัดทัพหมัน 74 119 99
99 106 โรงเรียนวัดทัพหลวง 17 43 30
100 109 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง 17 38 26
101 108 โรงเรียนวัดทุ่งโพ 1 2 1
102 111 โรงเรียนวัดปทุมทอง 0 0 0
103 112 โรงเรียนวัดป่าช้า 0 0 0
104 113 โรงเรียนวัดผาทั่ง 5 14 8
105 114 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 4 7 4
106 115 โรงเรียนวัดสะนำ 11 18 14
107 117 โรงเรียนวัดหนองบัว 24 79 41
108 118 โรงเรียนวัดหนองมะกอก 22 29 27
109 119 โรงเรียนวัดหนองยาง 1 1 1
110 116 โรงเรียนวัดหนองเต่า 0 0 0
111 123 โรงเรียนวัดหัวเมือง 10 11 11
112 121 โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์ 5 28 12
113 122 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง 14 25 15
114 100 โรงเรียนวัดเขาฆ้องชัย 6 6 6
115 101 โรงเรียนวัดเขาผาแรต 1 1 1
116 102 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม 22 41 33
117 110 โรงเรียนวัดเทพนิมิต 2 2 2
118 124 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ 3 6 3
119 126 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม 31 70 51
120 127 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ 50 95 73
121 129 โรงเรียนอนุบาลลานสัก 54 133 83
122 140 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 75 233 124
123 133 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต 20 34 29
124 009 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 6 6 6
125 138 โรงเรียนจตุพร 0 0 0
126 135 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ 18 30 27
127 136 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ 13 27 14
128 134 โรงเรียนอนุบาลรัศมี 19 34 29
129 139 โรงเรียนอนุบาลศรีลานสัก 0 0 0
130 137 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า 1 3 1
รวม 1582 3391 2323
5714

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]