เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
2 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
3 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
4 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
5 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
6 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
7 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
8 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
9 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
10 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
11 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
12 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
13 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
14 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลการประกวดแข่งขัน
15 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
16 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
17 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
18 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
19 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
20 นางสาวชมภูนุช กันทัศ เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
21 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายพิมพ์เกียรติบัตรและประกาศผลการแข่งขัน
22 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
23 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
24 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
25 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
26 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจัดงาน
27 ดร.เสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
28 นายสมสุข สุขรินทร์ รองผอ. ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
29 นายกันตภณ หมุนสมัย เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
30 นายอนุชา ฝ่ายที เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
31 นายจิรวัฒน์ แฝกหอม เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
32 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ การจราจร และความปลอดภัย
33 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
34 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
35 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
36 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
37 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
38 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
39 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
40 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
41 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
42 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
43 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
44 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
45 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
46 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดทำเอกสาร
47 นายณัฐวุฒิ นกนวล ผอ. กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
48 นายปราโมทย์ ว่องวิกย์การ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
49 ดร.เสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
50 นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
51 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
52 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
53 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
54 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
55 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ
56 นายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
57 นายทวีป คีตา รองผอ. ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
58 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
59 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
60 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรายงานตัว
61 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
62 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
63 นางนุชรี ทองไทย ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
64 นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
65 นางทรรศษร เภตรา นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
66 นางเฌนิศา บุญวัฒนา นักวิชาการพัสดุ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
67 นางสาวจิตสุภา สุธาธรรม นักวิชาการการเงินและบัญชี สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
68 นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
69 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
70 นายสมชาย เสมากูล ผอ. ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
71 นายประสาท เผ่่าชวด รองผอ. ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
72 นายบุรินนทร์ ดำสนิท ผอ ร.ร.วัดหนองบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
73 นายทรงยศ อิ้มหนองเต่า ผอ ร.ร.วัดหนองยาง คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
74 นายทวิช ศรีเกษม เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
75 นายจิรวัฒน์ แฝกหอม เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
76 นางเพชรรุ่ง เฉลิมพันธ์ เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
77 นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
78 นายชาญฤทธิ์ ศรีไพศาล เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
79 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
80 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
81 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
82 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
83 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ และพิธีเปิด
84 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
85 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
86 นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
87 นายฐิติวรรธน์ เสิบกลิ่น รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
88 ดร.เสถียร อ่วมพรหม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
89 นายวินัย พรมแจ่ม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
90 นายแสงชัย ธรรมนิยม รองผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
91 นายณัฐวุฒิ นกนวล ผอ. กลุ่มอำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
92 นางนุชรี ทองไทย ผอ. กลุ่มนโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
93 นางสาวรัญจวน แจ่มจันทร์ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
94 นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
95 นายอภิชิต ประสมทอง ผอ. กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
96 นางดวงกมล บุญรักษา ผอ. หน่อยตรวจสอบภายใน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
97 นางสาวประภัสสร อาจวิชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
98 นางสมฤดี เขียวน้อย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
99 นายสมชาย เสมากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
100 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
101 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
102 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
103 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
104 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
105 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
106 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
107 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
108 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
109 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
110 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ และการดำเนินงานจัดการประกวดแข่งขัน
111 นายภานุวัฒน์ คลังสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
112 นายศักดิ์ดา ทิพวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากวางทอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
113 นายภูษิต วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโป่ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
114 นางสาวศิรินทรา ทาบ้านฆ้อง ครู โรงเรียนวัดทัพหมัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
115 นางสาวศมน ขำมาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
116 นางสาวอมรรัตน์ พันธวาวงศ์ เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
117 นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
118 นายธวัชชัย ไชยศิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาลาด คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการงานอาชีพ)
119 นางสาวสาลี่ ถานุ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบ้านประดาหัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการงานอาชีพ)
120 นางสาวเกศริน อุดพรม เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการงานอาชีพ)
121 นางสาวศิริพร สิทธิทูล เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการงานอาชีพ)
122 นางธมลวรรณ จีระดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (กิจกรรมการงานอาชีพ)
123 นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
124 นายชุมพล ศรีวิชาสร้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
125 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
126 นางปัญทิพย์ เพียราชโยธา ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
127 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
128 นายเดชา ชูเลิศ นักประชาสัมพันธ์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
129 นางณัฐชญา ดิษเจริญ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
130 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย (กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน)
131 นายอำไพ ปานกล่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินมะค่า คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
132 นางนันท์นภัส ด้วงทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
133 นายรัฐภัทร์ สอาด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
134 นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
135 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
136 นายสมชาย พฤษสุภี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองหลาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
137 นายสมเกียรติ มาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
138 นายประสิทธิ์ สิทธิชัย ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์ 2 (สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
139 นางสาวธนพร ศรีษะเกตุ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
140 นางปริศนา ศรีพงษ์สุทธิ์ เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
141 นายบุรินทร์ ดำสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
142 นางศิริมาศ สืบศรี ครูโรงเรียนบ้านจัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
143 นางสาวจารุภัทร สืบศรี ครูโรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
144 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ทัศนศิลป์
145 นายวิเชียร เหล่าเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าชะอม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
146 นางสาวลินดา วงศ์ธัญญกรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดหนองมะกอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
147 นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
148 นายวิเชียร จันทร ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-ดนตรี
149 นายอำนาจ เหลือน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลานสัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
150 นางศิริขวัญ ปัสกุล ครูโรงเรียนบ้านหนองมะกอก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
151 นางสาวกมลทิพย์ เกษรพรหม ครูโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
152 นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
153 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
154 นายปิยมิตร สุริยกานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
155 นางสาวสุกัญญา ชูอินทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
156 นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
157 นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
158 นางสาวขวัญตา อุไรพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านประดาหัก คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
159 นายสายชล เรืองอินทร์ ครูโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160 นางกิรณา บุญวรนุช ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
161 นายสาโรจน์ ตัณฑพาทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
162 นางสาวบุญรักษา ราสี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
163 นายเศกสรร ภัทรานุรักษ์โยธิน ครูโรงเรียนบ้านหูช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
164 นางสาวพรรณิภา จบศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
165 นางจิราพร ภักดี ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
166 นางอุมาพร เส็งจีน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
167 นางสาวสุนีรัตน์ แสงคุ้ม ครูโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
168 นางอนุสรณ์ อุ้ยสิงห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปฐมวัย
169 นายวิวัฒน์ แดงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหูช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
170 นายพีระพัฒน์ กสิวิทย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
171 นางเสาวภา ทองแพ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดทุ่งโพ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
172 นางสาวรุ่งรัตน์ เปาจีน เจ้าหน้าที่ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
173 นางสาวพัชรา จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
174 นายเฉลิมชัย ธนูวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหิน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
175 นายธีรยุทธ ภูเขา ผอ. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
176 นางสาวจุฑามาศ นักสำรวจ ครูโรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
177 นายสุคนธ์ แป้นน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนรวม
178 นางสาวอ้อมเดือน มุทุตา พี่เลี้ยง โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนรวม
179 นางสาววิไลวรรณ แก้วกัณหา พี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนรวม
180 นางสาวจำแรง นกเอี้ยง ศึกษานิเทศก์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันนักเรียนพิเศษเรียนรวม

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2022 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]