สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 58 8 2 4 68
2 วัดทัพหมัน 38 13 6 9 57
3 อนุบาลลานสัก 36 10 2 5 48
4 บ้านโกรกลึก 33 7 8 10 48
5 บ้านหูช้าง 30 13 2 8 45
6 บ้านห้วยเปล้า 28 9 3 5 40
7 อนุบาลบ้านไร่ 26 12 5 3 43
8 รัตนโกสินทร์ ๒ 23 7 11 8 41
9 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 20 10 2 7 32
10 บ้านทุ่งสามแท่ง 20 8 3 2 31
11 บ้านท่าชะอม 19 9 1 5 29
12 วัดเขาพระยาสังฆาราม 16 4 0 1 20
13 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 14 7 4 6 25
14 บ้านเขาวง 14 5 2 2 21
15 บ้านกลาง 13 6 5 5 24
16 ทองประสาทเวทย์ 13 2 2 1 17
17 บ้านหนองกระทุ่ม 11 9 7 10 27
18 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 11 8 8 0 27
19 วัดหนองบัว 11 2 4 2 17
20 บ้านอีมาดอีทราย 10 9 5 4 24
21 อนุบาลห้วยคต 9 7 2 2 18
22 บ้านหนองฝาง 9 7 1 1 17
23 บ้านน้ำพุ 8 8 1 5 17
24 บ้านป่าอ้อ 8 5 2 5 15
25 อนุบาลรัศมี 8 5 2 3 15
26 วัดทองหลาง 8 4 2 2 14
27 วัดหนองมะกอก 8 4 1 2 13
28 วัดห้วยแห้ง 8 2 3 0 13
29 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 11 5 3 23
30 บ้านทุ่งนาสวน 7 1 0 0 8
31 วัดสะนำ 7 0 0 2 7
32 บ้านประดาหัก 6 8 1 3 15
33 ชุมชนบ้านทุ่งนา 6 7 6 1 19
34 วัดทุ่งหลวง 6 4 6 1 16
35 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 6 3 0 0 9
36 บ้านนาไร่เดียว 6 1 0 0 7
37 บ้านหนองมะสัง 5 5 4 3 14
38 บ้านลานคา 5 5 0 0 10
39 บ้านจัน 5 3 1 5 9
40 วัดทัพหลวง 5 3 1 5 9
41 บ้านโป่งสามสิบ 5 2 0 6 7
42 บ้านเขาน้ำโจน 5 1 1 0 7
43 บ้านคลองหวาย 5 1 0 2 6
44 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 5 1 0 0 6
45 บ้านหนองผักกาด 4 7 1 0 12
46 บ้านวังหิน 4 4 2 3 10
47 บ้านหนองจอก 4 4 1 2 9
48 บ้านตลิ่งสูง 4 3 4 2 11
49 บ้านคลองชะนี 4 3 0 2 7
50 บ้านน้ำรอบ 4 2 1 1 7
51 บ้านโป่งข่อย 4 2 0 1 6
52 วัดผาทั่ง 4 0 1 0 5
53 บ้านน้ำวิ่ง 4 0 1 0 5
54 บ้านสมอทอง 3 9 1 3 13
55 บ้านเขากวางทอง 3 4 2 3 9
56 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 3 4 0 5 7
57 บ้านเจ้าวัด 3 4 0 1 7
58 บ้านเนินมะค่า 3 3 1 3 7
59 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 3 1 1 3 5
60 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 3 1 1 2 5
61 บ้านห้วยโศก 3 1 1 1 5
62 บ้านวังผาลาด 3 1 1 0 5
63 บ้านดงประดาพระ 3 1 0 1 4
64 บ้านห้วยไผ่ขุย 3 1 0 0 4
65 บ้านหินตุ้ม 3 1 0 0 4
66 บ้านศาลาคลอง 3 0 2 0 5
67 บ้านทุ่งน้อย 3 0 0 2 3
68 บ้านบุ่งฝาง 3 0 0 0 3
69 สง่ารวมราษฎร์ 3 0 0 0 3
70 บ้านเขาลูกโล่ 2 5 3 1 10
71 วัดทัพคล้าย 2 3 1 2 6
72 บ้านใหม่คลองอังวะ 2 3 0 0 5
73 บ้านป่าเลา 2 2 1 1 5
74 วัดห้วยพระจันทร์ 2 2 0 1 4
75 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 2 1 1 2 4
76 บ้านห้วยป่าปก 2 1 0 1 3
77 บ้านห้วยบง 2 1 0 0 3
78 บ้านคลองโป่ง 2 1 0 0 3
79 บ้านซับสุราษฎร์ 2 0 0 0 2
80 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 2 0 0 0 2
81 บ้านล่อมเสือโฮก 2 0 0 0 2
82 บ้านหนองผักแพว 2 0 0 0 2
83 บ้านใหม่หนองแก 2 0 0 0 2
84 บ้านวังพง 2 0 0 0 2
85 วัดหัวเมือง 1 7 0 1 8
86 บ้านบุ่ง 1 4 0 2 5
87 วัดเขาฆ้องชัย 1 4 0 1 5
88 บ้านหนองบ่มกล้วย 1 3 1 2 5
89 บ้านหนองจิกยาว 1 3 0 1 4
90 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 1 2 0 4
91 บ้านหินงามสามัคคี 1 1 0 2 2
92 บ้านหนองไม้แก่น 1 1 0 1 2
93 วัดเทพนิมิต 1 1 0 0 2
94 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 1 0 2
95 บ้านคลองตะขาบ 1 0 1 0 2
96 บ้านใหม่คลองเคียน 1 0 0 3 1
97 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 2 1
98 บ้านหินโหง่น 1 0 0 1 1
99 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 0 1
100 วัดทุ่งโพ 1 0 0 0 1
101 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 0 0 0 1
102 บ้านวังตอสามัคคี 1 0 0 0 1
103 บ้านนาทุ่งเชือก 1 0 0 0 1
104 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
105 วัดหนองยาง 1 0 0 0 1
106 บ้านดง 0 3 1 0 4
107 บ้านปางไม้ไผ่ 0 3 0 3 3
108 บ้านพุบอน 0 2 0 0 2
109 บ้านหนองอาสา 0 2 0 0 2
110 บ้านร่องตาที 0 1 0 0 1
111 วัดเขาผาแรต 0 1 0 0 1
112 อนุบาลสีฟ้า 0 1 0 0 1
113 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 1 0
114 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0
รวม 736 369 154 211 1,470