สรุปเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 57 7 2 4 66
2 วัดทัพหมัน 34 13 6 9 53
3 บ้านโกรกลึก 32 6 8 10 46
4 อนุบาลลานสัก 31 10 2 5 43
5 บ้านห้วยเปล้า 27 9 3 5 39
6 บ้านหูช้าง 24 12 2 8 38
7 รัตนโกสินทร์ ๒ 22 3 10 8 35
8 บ้านทุ่งสามแท่ง 19 8 3 2 30
9 อนุบาลบ้านไร่ 18 12 5 3 35
10 บ้านท่าชะอม 17 8 1 5 26
11 วัดเขาพระยาสังฆาราม 16 4 0 1 20
12 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 13 9 2 7 24
13 ทองประสาทเวทย์ 13 2 2 1 17
14 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 11 7 4 6 22
15 วัดหนองบัว 11 2 4 2 17
16 บ้านอีมาดอีทราย 10 8 5 4 23
17 บ้านกลาง 10 6 5 5 21
18 บ้านเขาวง 10 5 1 2 16
19 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 8 7 8 0 23
20 บ้านหนองฝาง 8 7 1 1 16
21 อนุบาลห้วยคต 8 6 2 2 16
22 อนุบาลรัศมี 8 5 2 3 15
23 วัดหนองมะกอก 8 4 1 2 13
24 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 7 11 5 3 23
25 บ้านหนองกระทุ่ม 7 8 6 10 21
26 บ้านป่าอ้อ 7 5 2 5 14
27 วัดทองหลาง 7 4 2 2 13
28 วัดห้วยแห้ง 7 2 3 0 12
29 บ้านน้ำพุ 6 7 1 5 14
30 วัดทุ่งหลวง 6 4 6 1 16
31 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 6 3 0 0 9
32 วัดสะนำ 6 0 0 2 6
33 บ้านประดาหัก 5 8 1 3 14
34 ชุมชนบ้านทุ่งนา 5 6 6 1 17
35 บ้านลานคา 5 5 0 0 10
36 บ้านจัน 5 3 1 5 9
37 วัดทัพหลวง 5 2 1 5 8
38 บ้านโป่งสามสิบ 5 2 0 6 7
39 บ้านเขาน้ำโจน 5 1 1 0 7
40 บ้านคลองหวาย 5 1 0 2 6
41 บ้านทุ่งนาสวน 5 1 0 0 6
42 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 5 1 0 0 6
43 บ้านหนองผักกาด 4 7 1 0 12
44 บ้านหนองมะสัง 4 4 4 3 12
45 บ้านหนองจอก 4 4 1 2 9
46 บ้านน้ำรอบ 4 2 1 1 7
47 วัดผาทั่ง 4 0 1 0 5
48 บ้านน้ำวิ่ง 4 0 1 0 5
49 บ้านวังหิน 3 4 2 3 9
50 บ้านเขากวางทอง 3 4 2 3 9
51 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 3 4 0 5 7
52 บ้านตลิ่งสูง 3 3 4 2 10
53 บ้านคลองชะนี 3 3 0 2 6
54 บ้านเนินมะค่า 3 2 1 3 6
55 บ้านโป่งข่อย 3 2 0 1 5
56 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 3 1 1 3 5
57 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 3 1 1 2 5
58 บ้านห้วยโศก 3 1 1 1 5
59 บ้านวังผาลาด 3 1 1 0 5
60 บ้านดงประดาพระ 3 1 0 1 4
61 บ้านนาไร่เดียว 3 1 0 0 4
62 บ้านศาลาคลอง 3 0 2 0 5
63 บ้านทุ่งน้อย 3 0 0 2 3
64 บ้านห้วยไผ่ขุย 3 0 0 0 3
65 บ้านสมอทอง 2 9 1 3 12
66 บ้านเจ้าวัด 2 4 0 1 6
67 วัดทัพคล้าย 2 3 1 2 6
68 บ้านใหม่คลองอังวะ 2 3 0 0 5
69 บ้านป่าเลา 2 2 1 1 5
70 วัดห้วยพระจันทร์ 2 2 0 1 4
71 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 2 1 1 2 4
72 บ้านห้วยป่าปก 2 1 0 1 3
73 บ้านคลองโป่ง 2 1 0 0 3
74 บ้านหินตุ้ม 2 1 0 0 3
75 บ้านล่อมเสือโฮก 2 0 0 0 2
76 บ้านบุ่งฝาง 2 0 0 0 2
77 บ้านใหม่หนองแก 2 0 0 0 2
78 บ้านวังพง 2 0 0 0 2
79 สง่ารวมราษฎร์ 2 0 0 0 2
80 วัดหัวเมือง 1 7 0 1 8
81 บ้านเขาลูกโล่ 1 5 3 1 9
82 บ้านบุ่ง 1 4 0 2 5
83 วัดเขาฆ้องชัย 1 4 0 1 5
84 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 1 1 2 0 4
85 บ้านหินงามสามัคคี 1 1 0 2 2
86 บ้านหนองไม้แก่น 1 1 0 1 2
87 วัดเทพนิมิต 1 1 0 0 2
88 บ้านห้วยบง 1 1 0 0 2
89 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 1 0 2
90 บ้านคลองตะขาบ 1 0 1 0 2
91 บ้านใหม่คลองเคียน 1 0 0 3 1
92 บ้านหินโหง่น 1 0 0 1 1
93 บ้านซับสุราษฎร์ 1 0 0 0 1
94 วัดทุ่งโพ 1 0 0 0 1
95 บ้านคลองแห้งวิทยา 1 0 0 0 1
96 บ้านวังตอสามัคคี 1 0 0 0 1
97 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
98 วัดหนองยาง 1 0 0 0 1
99 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 3 1 2 4
100 บ้านดง 0 3 1 0 4
101 บ้านปางไม้ไผ่ 0 3 0 3 3
102 บ้านหนองจิกยาว 0 3 0 1 3
103 บ้านพุบอน 0 2 0 0 2
104 บ้านหนองอาสา 0 2 0 0 2
105 บ้านร่องตาที 0 1 0 0 1
106 วัดเขาผาแรต 0 1 0 0 1
107 อนุบาลสีฟ้า 0 1 0 0 1
108 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 0 0 0 2 0
109 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 1 0
110 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0
รวม 645 350 151 211 1,357