สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อุทัยธานี เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) 36 13 10 59 58 8 2 4 68
2 บ้านโกรกลึก 16 10 3 29 33 7 8 10 48
3 อนุบาลบ้านไร่ 15 4 3 22 26 12 5 3 43
4 บ้านหูช้าง 14 10 6 30 30 13 2 8 45
5 วัดทัพหมัน 13 8 4 25 38 13 6 9 57
6 บ้านห้วยเปล้า 13 7 6 26 28 9 3 5 40
7 อนุบาลลานสัก 11 12 9 32 36 10 2 5 48
8 บ้านทุ่งสามแท่ง 9 7 3 19 20 8 3 2 31
9 รัตนโกสินทร์ ๒ 7 5 7 19 23 7 11 8 41
10 บ้านท่าชะอม 7 5 3 15 19 9 1 5 29
11 บ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 6 5 4 15 14 7 4 6 25
12 วัดหนองบัว 6 3 1 10 11 2 4 2 17
13 บ้านกลาง 5 3 3 11 13 6 5 5 24
14 ทองประสาทเวทย์ 4 6 1 11 13 2 2 1 17
15 วัดเขาพระยาสังฆาราม 3 5 4 12 16 4 0 1 20
16 บ้านหนองกระทุ่ม 3 4 5 12 11 9 7 10 27
17 ห้วยขาแข้งวิทยาคม 3 4 3 10 11 8 8 0 27
18 อนุบาลรัศมี 3 4 1 8 8 5 2 3 15
19 บ้านน้ำพุ 3 3 2 8 8 8 1 5 17
20 ชุมชนบ้านทุ่งนางาม 3 2 4 9 7 11 5 3 23
21 บ้านหนองฝาง 3 2 2 7 9 7 1 1 17
22 บ้านคลองหวาย 3 2 0 5 5 1 0 2 6
23 วัดห้วยแห้ง 3 0 1 4 8 2 3 0 13
24 วัดสะนำ 3 0 1 4 7 0 0 2 7
25 ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ 2 9 8 19 20 10 2 7 32
26 บ้านเขาวง 2 3 2 7 14 5 2 2 21
27 บ้านทุ่งนาสวน 2 3 0 5 7 1 0 0 8
28 บ้านจัน 2 3 0 5 5 3 1 5 9
29 บ้านน้ำรอบ 2 2 1 5 4 2 1 1 7
30 บ้านอีมาดอีทราย 2 1 5 8 10 9 5 4 24
31 บ้านโป่งสามสิบ 2 1 2 5 5 2 0 6 7
32 บ้านตลิ่งสูง 2 0 1 3 4 3 4 2 11
33 บ้านเจ้าวัด 2 0 1 3 3 4 0 1 7
34 วัดผาทั่ง 2 0 0 2 4 0 1 0 5
35 บ้านสมอทอง 2 0 0 2 3 9 1 3 13
36 วัดทุ่งหลวง 1 4 2 7 6 4 6 1 16
37 บ้านหนองจอก 1 3 0 4 4 4 1 2 9
38 บ้านป่าอ้อ 1 2 2 5 8 5 2 5 15
39 บ้านประดาหัก 1 2 2 5 6 8 1 3 15
40 บ้านหนองมะสัง 1 2 2 5 5 5 4 3 14
41 ชุมชนบ้านทุ่งนา 1 2 1 4 6 7 6 1 19
42 บ้านห้วยโศก 1 2 0 3 3 1 1 1 5
43 อนุบาลห้วยคต 1 1 2 4 9 7 2 2 18
44 บ้านนาไร่เดียว 1 1 2 4 6 1 0 0 7
45 บ้านเขาน้ำโจน 1 1 0 2 5 1 1 0 7
46 วัดห้วยพระจันทร์ 1 1 0 2 2 2 0 1 4
47 บ้านห้วยบง 1 1 0 2 2 1 0 0 3
48 บ้านซับสุราษฎร์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
49 บ้านเพชรน้ำผึ้ง 1 1 0 2 2 0 0 0 2
50 บ้านหนองผักกาด 1 0 5 6 4 7 1 0 12
51 สีฟ้าพัฒนวิทย์ 1 0 2 3 3 4 0 5 7
52 วัดเทพนิมิต 1 0 1 2 1 1 0 0 2
53 บ้านห้วยไผ่ขุย 1 0 0 1 3 1 0 0 4
54 บ้านล่อมเสือโฮก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 บ้านเนินสาธารณ์ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
56 ชุมชนบ้านประดู่ยืน 1 0 0 1 1 0 0 2 1
57 บ้านหินโหง่น 1 0 0 1 1 0 0 1 1
58 บ้านร่องมะดูก 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 วัดทุ่งโพ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 บ้านลานคา 0 4 0 4 5 5 0 0 10
61 วัดทัพหลวง 0 3 1 4 5 3 1 5 9
62 บ้านบุ่งฝาง 0 3 0 3 3 0 0 0 3
63 วัดทองหลาง 0 2 3 5 8 4 2 2 14
64 วัดหนองมะกอก 0 2 3 5 8 4 1 2 13
65 บ้านวังหิน 0 2 0 2 4 4 2 3 10
66 บ้านน้ำวิ่ง 0 2 0 2 4 0 1 0 5
67 บ้านหน้าฝายบึงตาโพ 0 2 0 2 3 1 1 3 5
68 บ้านหนองผักแพว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
69 บ้านคลองชะนี 0 1 2 3 4 3 0 2 7
70 บ้านเนินมะค่า 0 1 1 2 3 3 1 3 7
71 บ้านทุ่งน้อย 0 1 1 2 3 0 0 2 3
72 บ้านเขาลูกโล่ 0 1 1 2 2 5 3 1 10
73 ชุมชนวัดสุวรรณบรรพต 0 1 1 2 2 1 1 2 4
74 บ้านคลองโป่ง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 บ้านใหม่หนองแก 0 1 1 2 2 0 0 0 2
76 บ้านเขากวางทอง 0 1 0 1 3 4 2 3 9
77 บ้านหินตุ้ม 0 1 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านใหม่คลองอังวะ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
79 บ้านหนองบ่มกล้วย 0 1 0 1 1 3 1 2 5
80 บ้านคลองตะขาบ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
81 ไทยรัฐวิทยา 58 (ห้วยคตสามัคคี) 0 0 2 2 5 1 0 0 6
82 บ้านห้วยป่าปก 0 0 2 2 2 1 0 1 3
83 บ้านวังผาลาด 0 0 1 1 3 1 1 0 5
84 บ้านดงประดาพระ 0 0 1 1 3 1 0 1 4
85 วัดทัพคล้าย 0 0 1 1 2 3 1 2 6
86 บ้านป่าเลา 0 0 1 1 2 2 1 1 5
87 บ้านหินงามสามัคคี 0 0 1 1 1 1 0 2 2
88 บ้านหนองไม้แก่น 0 0 1 1 1 1 0 1 2
89 บ้านคลองแห้งวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
90 บ้านวังตอสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 0 1
91 บ้านดง 0 0 1 1 0 3 1 0 4
92 บ้านหนองลันราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 6 3 0 0 9
93 บ้านโป่งข่อย 0 0 0 0 4 2 0 1 6
94 ชุมชนบ้านหนองงาแซง 0 0 0 0 3 1 1 2 5
95 บ้านศาลาคลอง 0 0 0 0 3 0 2 0 5
96 สง่ารวมราษฎร์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
97 บ้านวังพง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
98 วัดหัวเมือง 0 0 0 0 1 7 0 1 8
99 บ้านบุ่ง 0 0 0 0 1 4 0 2 5
100 วัดเขาฆ้องชัย 0 0 0 0 1 4 0 1 5
101 บ้านหนองจิกยาว 0 0 0 0 1 3 0 1 4
102 วัดพุ่มบำเพ็ญธรรม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
103 บ้านใหม่คลองเคียน 0 0 0 0 1 0 0 3 1
104 บ้านนาทุ่งเชือก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
105 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
106 วัดหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
107 บ้านปางไม้ไผ่ 0 0 0 0 0 3 0 3 3
108 บ้านพุบอน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
109 บ้านหนองอาสา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
110 บ้านร่องตาที 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดเขาผาแรต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 อนุบาลสีฟ้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
113 บ้านทัพยายปอน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
114 บ้านพุต่อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 238 204 155 597 736 369 154 211 1,259