งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 001
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก 2 1. เด็กชายรชต    แกว่งชัด
2. เด็กชายณัฐพล    เจิมจันทร์
3. เด็กชายเฉลิมพล    บุญใบ
1. นางสาวทัชชานันท์    พรมมา
2. นางสาวนงนุช    สุขบุตร
6
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายชวลิต    เก่งธัญการ
2. เด็กชายธนาตย์    แม่นเมือง
3. เด็กชายภานุพงษ์    ห่านสิงห์
1. นายทวีศักดิ์    แก้วมงคล
2. นางสาววรรณา    เดชอำพร
5
3 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจันทร์ทรา    แฉล้มรัมย์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    สุขเกษม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    อัตตะนู
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
2. นางนริศรา    คำภาพัก
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายธนเดช    สอนวงษ์
2. เด็กชายศักดิธัช    พูลเพิ่ม
3. เด็กชายสถาพร    ฟักเขียว
1. นายดำรงค์    วงษ์รักษ์
2. นายสิงหา    กลิ่นชมภู
5 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายณัฐพล    สีม่วง
2. เด็กชายอภิวัฒน์    นิพวงลา
3. เด็กชายกรกฎ    มุกเย
1. นางพรทิพย์    ทัศนบุตร
2. นายศุภกิจ    ทัศนบุตร
4
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายพิชชากร    เผือกยอด
2. เด็กชายชนาธิป    แก้วอารีย์
3. เด็กชายอธิบดี    เซี่ยงฉิน
1. นางสาวณัฐชยา    ลิลา
2. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายชาคริต    บุญเกิด
2. เด็กชายธนทัต    มดแดง
3. เด็กชายวทิต    มดแดง
1. นางสาวดวงดาว    มดแดง
2. นางสาวเพียร    ตุ้มสุวรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายนพวิชญ์    มาลเดช
2. เด็กชายวิชาวิมล    อ่อนฉ่ำ
3. เด็กชายสุวัฒน์ชัย    ป้อมคำ
1. นางประไพ    กันแคล้ว
2. นางสาวปิยะรัตน์    วิมานทอง
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................