งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 010
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายธันยา    คนดี
2. เด็กชายจิรภัทร    สังข์แย้ม
3. เด็กชายพีรัชชัย    กองไซ
4. เด็กชายภัทรพล    ดงน้อย
5. เด็กชายจิรภัทร    เรืองกสิกิจ
6. เด็กชายวิรัตน์    จันธิราช
1. นางธนาเนตร    อยู่เย็น
2. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
3. นางอมราภรณ์    ทองอินทร์
12
2 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก 2 1. เด็กชายถิรวุฒิ    ณรงค์มี
2. เด็กชายปิยภัทธื    บุญกร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    แซ่งตั้ง
4. เด็กหญิงปวรวรรณ    ทัพเสลา
5. เด็กหญิงมัณทนา    แร่งเพชร
6. เด็กชายชัชวาล    เครือม่วง
1. นางสาวจิราภรณ์    สิงจันลา
2. นายณรงค์    คชสาร
3. นางสาวสายรุ้ง    โพธิ์พงษ์
4
3 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กชายปิยศักดิ์    ภูสถิตย์
2. เด็กชายปิยโชติ    ภูสถิตย์
3. เด็กชายรัชชานนท์    ศิริพิณ
4. เด็กชายธราธิป    มั่นคง
5. เด็กชายรังสิมันตุ์    มั่นคง
6. เด็กชายมีชัย    อ่ำทุ่งพงษ์
1. นายประทีป    เสือทัพ
2. นายวิรัช    ทองนาค
3. นางสุพิณญา    พิมพ์ศรี
5
4 โรงเรียนบ้านหินโหง่น ห้วยคต 1 1. เด็กชายสหรัฐ    สามัญเขตการณ์
2. เด็กหญิงแพรวนภา    จันแก้ว
3. เด็กหญิงเกวลิน    พันธุ์ศรี
4. เด็กหญิงภัทราพร    ทองแฉล้ม
5. เด็กหญิงอันชิสา    นิ่มสวน
6. เด็กหญิงนภัสสร    รัดพัด
1. นายอุดมเดช    ฉัตรภูริธนากุล
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กชายวิศณุ    ชาวไร่
2. เด็กชายธนเทพ    นุ่มโต
3. เด็กชายธนภัทร    อ่อนจันทร์
4. เด็กหญิงพุธธิตา    จันฉาย
5. เด็กหญิงศุภิสรา    มรรคผล
6. เด็กหญิงสายธาร    บัวเพ็ชร
1. นางกุลกัลยา    แก้วการไร่
2. นางสาววทัญญุตา    ยามดี
3. นายสุชาติ    คำภา
11
6 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงจิรัชฌา    เพ็งสุวรรณ
2. เด็กหญิงบุษบา    ทวีสุข
3. เด็กหญิงอชิรญา    เพ็งอุ่น
4. เด็กชายกัณกิตติ    บุตรแก้ว
5. เด็กชายธนกร    ขำสด
6. เด็กชายชยางกูร    สุขสัมพันธ์
1. นายกาวิน    คันหาดี
9
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองฉาง 3 1. เด็กชายคณิน    เจนเขตรการณ์
2. เด็กชายณภัทร    คูพิมาย
3. เด็กชายณัชพล    วิเศษจุมพล
4. เด็กชายธนวัฒน์    อยู่สิงห์
5. เด็กหญิงนันท์นภัส    โพธิวัฒน์
6. เด็กชายเรืองศักดิ์    กังวาฬ
1. นายรัฐกร    บุญพันธุ์
2. นายราชันย์    พิลึก
3. นางสุรีภรณ์    มัณฑการ
7
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายณรงค์เดช    ราชวงษ์
2. เด็กชายณัฐนน    นาสิงห์
3. เด็กชายณัฐวัฒน์    มีโพธิ์
4. เด็กชายธนกฤต    สำฤทธิ์
5. เด็กชายเขษมศักดิ์    พิมพา
6. เด็กชายธรรมนูญ    เฉลิมพันธ์
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ    จั่นเจริญ
2. นายรัฐภัทร์    สอาด
3. นายอาณัฐ    ไตรศรีวิรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายเตชิน    แอกคะ
2. เด็กชายเจริญกรุง    พรมประเกต
3. เด็กชายพันเลิศ    คล้ายธานี
4. เด็กหญิงอลิสรา    เจตกสิกรณ์
5. เด็กหญิงเขมิกา    แสงแก้ว
6. เด็กหญิงนฤมล    โครตคำ
1. นายสุรินทร์    พุ่มทอง
2. นายอนันต์    เอมยา
3. นายไสว    จันทนารี
14
10 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กชายวัชรพงศ์    ทองสุข
2. เด็กชายณภัทร    ลมูลศิลป์
3. เด็กชายมิ่งกมล    ยืนยง
4. เด็กชายสรวิชญ์    อังเปรม
5. เด็กชายไพรชยนต์    นักกลองดี
6. เด็กชายอนันตชัย    บุญจันทร์
1. นางสาวดารุณี    สีดำ
13
11 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงชนัญญา    ยางสุด
2. เด็กชายธนโชติ    บุญแจ้ง
3. เด็กหญิงภาริดา    มีสิงห์
4. เด็กหญิงนิษารักษ์    เม่นตะเภา
5. เด็กชายวันเฉลิม    สิทธิอินทร์
6. เด็กหญิงเขมิสรา    เพ็งรังกา
1. นางศตพร    อินทร์พรม
5
12 โรงเรียนบ้านหินตุ้ม บ้านไร่ 4 1. เด็กชายบรรพต    อ่อนหวาน
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร    คูณหาร
3. เด็กหญิงตรีรัตน์    ชาวป่า
4. เด็กหญิงธัญจิรา    คูณหาร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์    คูณหาร
6. เด็กหญิงเนตรขวัญ    กองจันทร์
1. นางสาวนวรัตน์    จันทอน
2. นางศิริกร    ทุคหิต
3. นายสมกิจ    น้อยคำมูล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
13 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์    น้อยสนิท
2. เด็กหญิงญนันทนิยา    คำรอด
3. เด็กหญิงณัชญ์ชนก    ปานเทวัญ
4. เด็กหญิงณิชานันท์    สีทอง
5. เด็กชายสิริวุฒิ    สุวรรณ
6. เด็กชายอัครชา    เลี้ยวไธสง
1. นายจรัญ    เลิศฤทธิ์
2. นายอำนาจ    จันทร
10
14 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายสิทธิกร    สมัครการค้า
2. เด็กชายพชรพล    ตู้วงษา
3. เด็กชายวรพันธุ์    ใจร่มเย็น
4. เด็กชายอลงกรณ์    ธรรมสถิตย์
5. เด็กชายธนวัตร    ทัดทอง
6. เด็กชายกฤษณะ    ตรงกล้า
1. นายกฤษณ์    ทาทอง
2. นางสายชล    วัฒนเกษกรณ์
3. นางสาวอำภา    จำปีทอง
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................