งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 100
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุธิมา    บัวมาตย์
2. เด็กหญิงนิชาดา    กลองกล้า
1. นางสาวจิรนันท์    จิตจง
2. นายวิโรจน์    มั่นต่อพงษ์
2 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายณัฐพล    ภูเลี่ยมคำ
2. เด็กชายปฐมพร    เผ่ากสิกร
1. นายอนิรุทธิ์    ผลงาม
3 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายรัชชานนท์    แห้วเพชร
2. เด็กหญิงสโรชา    สุขประเสริฐ
1. นางสาวกัญชพร    สมบูรณ์
2. นายอำนาจ    ภู่ทอง
4 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายสรรเพชร    โหงมาตร
2. เด็กชายกฤษณะ    อ่อนสนิทพะเนา
1. นางสาวราศรี    สดุดี
2. นางวรณัน    จงหม่อง
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................