งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 102
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงฑิตฐิตา    กุลโคตร
2. เด็กหญิงอัญชลิดา    บันเทิงใจ
3. เด็กหญิงณัฐธิดา    สังข์โพธิ์
1. นางสาวกมลชนก    โคกทอง
2. นางน้ำทิพย์    ยอดดี
4
2 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปณิดา    เรืองวงษ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์    ฉิมพลี
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ    บางประเสริฐ
1. นางสาวทองแดง    แซ่เล้า
2. นางสาวอารี    แม้นพยัคฆ์
5
3 โรงเรียนบ้านหินโหง่น ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงจิตสุภา    กุลพงษ์
2. เด็กหญิงอรจิรา    อุทัย
3. เด็กหญิงสุธินี    พันธุ์ศรี
1. นางสาวนุชจรีย์    วงษ์ที
5
4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงจงจินต์ตนา    เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงสุนันทา    พุ่มไสว
3. เด็กหญิงปริยากร    ธอธง
1. นางสาวสุรีย์พร    ดอกลำเจียก
2. นางสาวสุลัดดา    ชาวป่า
5
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    บิณฑวิหค
2. เด็กชายธนกร    กุสุโมทย์
3. เด็กหญิงศิรภัสสร    ศรัณย์พร
1. นางมุกดา    ยิ้มหนองเต่า
2. นางสาวศรีนวล    สัตยพงศ์
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร    ทองบุญ
2. เด็กชายเบญญาภา    คล้ายน้อย
3. เด็กหญิงณัฐฤดี    บัวคำ
1. นายปัญญาวุฒิ    พุ่มจำปา
9
7 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายธนิต    ดีเทียน
2. เด็กหญิงพิมพ์นิภา    มาลา
3. เด็กหญิงสโรชินี    แซ่จึง
1. นางพรทิพย์    ทัศนบุตร
8 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณภัทร    ป้อมคำ
2. เด็กหญิงนภัสสร    สุพรรณกูล
3. เด็กชายพงศ์กฤช    กันแคล้ว
1. นายรุ่ง    รอดจาก
2. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
9 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    กริมเขียว
2. เด็กหญิงณิภาพันธ์    ชัยกูล
3. เด็กหญิงปิยณัฐ    จิวรรักษ์
1. นายนัฐณรงค์    ฐิติวรรธนะ
2. นางสาวรัตนาวดี    ใบศรี
10 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงจิรัชติกาล    คำรอด
2. เด็กชายณิชนันท์    จันทร
3. เด็กหญิงศุภรัตน์    คณฑา
1. นางสาวจุฑารัตน์    ป้อมคำ
2. นางสาวพรพรรณ    ป้อมคำ
8
11 โรงเรียนบ้านหนองผักกาด ลานสัก 1 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    จงกสิกิจ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา    เหล่าฤทธิ์
3. เด็กชายโภคิน    ศรีขำ
1. นางสาวบำรุง    เงินยวง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................