งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 103
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงันันทวัน    แก้วใหญ่
2. เด็กหญิงกฤติยา    ปานศิลา
3. เด็กหญิงจาฬุพัจน์    ทัพเสลา
1. นางขนิษฐา    ทองพุ่ม
2. นางสาวอรอนงค์    ดีพูน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงฐาปนีย์    จันทรังษี
2. เด็กหญิงวรนุช    เทียนทอง
3. เด็กหญิงวัฒรินทร์    เหล็กกล้า
1. นางสาวทิฆัมพร    จันทร์ฉาย
2. นางสงวน    ศิริเขตรกิจ
5
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    พวงคต
2. เด็กหญิงฐิติพร    รังสร้อย
3. เด็กหญิงสุธิตา    โพธิ์แจ้ง
1. นางสาวณิชาภา    แย้มกุล
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกรกนก    ด้วงอ่วม
2. เด็กหญิงอนุธิดา    แก้วเกตุ
3. เด็กหญิงศริมนต์    มูลน้ำเที่ยง
1. นางสาวญาณิศา    เกิดลอย
2. นางสาวศศิธร    ศรีเสน่ห์
8
5 โรงเรียนบ้านเขาลูกโล่ บ้านไร่ 1 1. นายเจษฎากร    บัวสด
2. เด็กหญิงฐิตินันท์    คงประเสริฐ
3. เด็กหญิงจิรภิญญา    บัวเถื่อน
1. นางทัศนีย์    ลำลึก
2. นางวาลี    สุขสุวรรณ
6
6 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนุจิรา    จำปาทิพย์
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์    พันทะศรี
3. เด็กหญิงอรญา    บัวทอง
1. นางสาวนรัฐวัลล์    เกลี้ยงล่ำ
2. นางสาวสำอางค์    เผือกยอด
4
7 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงจิรัสยา    มดแดง
2. เด็กหญิงจารุพา    เคลิ่ง
3. เด็กหญิงญานิกา    มดแดง
1. นางนิฎฏิญากรณ์    ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงธันยพร    โพธิพล
2. เด็กหญิงวรัญญา    เพ็งอุ่น
3. เด็กหญิงศศิภรณ์    อินตา
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
2. นางสาวสุภาวดี    วงศ์ประทุม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงปานปรียา    บุตรสิงห์
2. เด็กหญิงวริศรา    ประจักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงวิภาวดี    อินทรชนะ
1. นางสาวณัชชษา    รัตนะ
2. นางสาวทศพร    แสงรื่น
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................