งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 012
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงอัญญาณี    เพียงไธสงค์
2. เด็กหญิงอินทิรา    ธรรมศิริ
3. เด็กหญิงสุพรรษา    เฟื่องฟู
4. เด็กหญิงปิยวรรณ    หนูท่านา
5. เด็กชายทนานะ    นามสีลี
6. เด็กชายสิงหา    ยอดดำเนิน
1. นางสาวณัฐพร    หัสแดง
2. นางปัทมนันท์    อิสริยภานันท์
3. นางวรรณทนีย์    ลือเปี่ยม
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงชลลิสา    อัศวเสนา
2. เด็กหญิงอรพรรณ    ฝ่ายธรรม
3. เด็กหญิงกระดิ่ง    ขุนทอง
4. เด็กหญิงศุภรัตน์    พุทธพักตร์
5. เด็กหญิงลีลาวดี    หนูแก้ว
6. เด็กหญิงวรรณพร    กระนัย
1. นางกาญจนา    ทุ่งทอง
2. นางสาวอาภา    เพชรลักษ์
3. นางโสภา    สิงห์โต
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................