งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 013
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงวาสนา    เครือวัลย์
2. เด็กหญิงดวงกมล    แข็งการนา
3. เด็กหญิงมลิวัลย์    ยอดนิโรจน์
4. เด็กหญิงอมลณัฐ    รุ่งสว่าง
5. เด็กหญิงเกณิถา    เทียนรุ่งเรือง
6. เด็กหญิงวนิดา    การะเกตุ
1. นางสาวขวัญตา    อุไรพันธ์
2. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงจันทร์วลัย    ลำไยนีรนาท
2. เด็กหญิงดาว    คลองแห้ง
3. เด็กหญิงอรณิช    ยุคลัง
4. เด็กหญิงกัญญาวีร์    กองแก
5. เด็กหญิงเบญญา    มดแดง
6. เด็กหญิงศศิมา    พิทักษ์วนาราษฎร์
1. นางนิฎฏิญากรณ์    ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวอุุทุมพร    ฝอยเงิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................