งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 135
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา หนองฉาง 1 1. เด็กชายธีรภัทร    พยัคสุวรรณ์
2. เด็กหญิงชาลิดา    คูณคำ
1. นางสาวกาญจนา    จูสิงห์
2. นางสาวรัตนา    โพธิ์สุวรรณ
10
2 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายชยานนท์    กระพงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนฤมล    อำลุงพล
1. นายธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
2. นางอมราภรณ์    ทองอินทร์
10
3 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายภานุพัตร์    สมศรี
2. เด็กหญิงมุกดา    จันปุ่ม
1. นางสาวกาญจนา    อินพรม
2. นางสาวสุกัญญา    แก้วก่อง
6
4 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กชายอุทัย    เงินเล็ก
2. เด็กหญิงสุรีรัตน์    ภูษิต
1. นางชไมพร    ไกรทอง
2. นางสาวมยุรี    นารั้ง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงวิรัชยา    พันธ์โพธิ์
2. เด็กชายเทพพิทักษ์    พัดศรี
1. นางพัชรา    มั่นต่อพงษ์
5
6 โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย หนองฉาง 4 1. เด็กชายสุรชัย    กายภาพ
2. เด็กหญิงวรรณิกา    อินดอยกลอย
1. นางปัทมนันท์    อิสริยภานันท์
2. นางสาวรินรดา    วิมลมุข
8
7 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายอนุสรณ์    เอี่ยมละออ
2. เด็กหญิงวรรณภา    มาลัยทอง
1. นางสาวกมลวรรณ    คำเสน
2. นางสาวศิริลดา    พงษ์มา
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงศวรรยา    แก้วการไร่
2. เด็กชายภานุวัชร์    วะชู
1. นางสาวสมบูรณ์    จุลมุสิก
9
9 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายพีรวิชญ์    บ่อกระโทก
2. เด็กหญิงวรรณิสา    บุตรสีดา
1. นางสาวจันทิมา    อินชา
2. นางสาวปาริชาติ    นะวงศ์
ชนะเลิศ
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายอนุรักษ์    พุ่มห้วยรอบ
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์    สาธุภาพ
1. นางสาววิลาวัณย์    ดิษหร่าย
2. นางสาวเทียนพรรษา    เอี่ยมธรรม
4
11 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายดนุพร    เปี่ยมน้อย
2. เด็กหญิงวรางคณา    น้ำใจดี
1. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
2. นางสาวพรพรรณ    ป้อมคำ
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................