งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 141
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงชนาภา    วันริโก
2. เด็กหญิงอรกัญญา    โพธิ์ชัย
3. เด็กหญิงวรกานต์    อินทร์อุดม
4. เด็กหญิงอริสา    ผาร่วม
5. เด็กหญิงโสภิตนถา    คงวัฒนา
1. นางสาววารุณี    ศรีใจ
2. นางสาวสุภาฝัน    สุพรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงชญาฎา    อินจันทร์
2. เด็กหญิงพรนภา    มณีฤทธิ์
3. เด็กหญิงสุภัสสร    สุธาธรรม
4. เด็กหญิงศมนวรรณ    เกตุธานี
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา    กลุที
1. นางพัชรา    มั่นต่อพงษ์
2. นางสาววรรณา    เดชอำพร
5
3 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงจุฑามณี    โพธิ์มงคล
2. เด็กหญิงภัทรวดี    โพธิศรี
3. เด็กหญิงชาลิตา    มูลนี
4. เด็กหญิงกุลนิษฐ์    กลทิพย์
5. เด็กหญิงสุภานิษา    จิตสอาด
1. นางน้ำผึ้ง    ทสะภาค
2. นายอำนวย    ป้อมคำ
8
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงชนกกานต์    ศรราม
2. เด็กหญิงทิฆัมพร    สุพสร
3. เด็กหญิงปรียาภัทร์    หนันทะรม
4. เด็กหญิงศตพร    ไตรศรีวิรัตน์
5. เด็กหญิงปภินดา    คงประเสริฐ
1. นางณัฐิภรณ์    อัศวรัตน์
2. นางธนาทิพย์    กิติกาญจนนนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงอนัญญา    ศรีเดช
2. เด็กหญิงชญานันท์    บัวลพ
3. เด็กหญิงชลิดา    อินชา
4. เด็กหญิงสิรภัทร    ดวงยี่หวา
5. เด็กหญิงอะพัชชา    กำเลิบ
1. นางสาวกรรณิกา    คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงนัดสา    มดแดง
2. เด็กหญิงทักษพร    องพระ
3. เด็กหญิงวรากานต์    กรึงไกร
4. เด็กหญิงนาดา    มาเกิด
5. เด็กหญิงสุชานัน    ภูเหม็น
1. นายตี๋    พักใคร่
2. นางสาวยุวดี    สวัสดิ์สิทธิโชค
7
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงชมพูนุช    ทินบุตร
2. เด็กหญิงชลิตา    นามโชติ
3. เด็กหญิงทักษอร    สดชื่น
4. เด็กหญิงวนิดา    ชารุนันทกร
5. เด็กหญิงสุนิษา    น้ำแก้ว
1. นางสาวปุญญาภา    ฤทธิ์เสือ
2. นางอัญชลี    เชิดสูงเนิน
6
8 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงน้ำเพชร    ง้อตระกูล
2. เด็กหญิงอาทิตยา    เกตุวิทย์
3. เด็กหญิงชลธิชา    เกตุชู
4. เด็กหญิงมนัสนันท์    มามี
5. เด็กหญิงเขมจิรา    ทองพระพักตร์
1. นางกชพร    เปียมาลย์
2. นางสาวอำภา    จำปีทอง
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................