งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 142
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงปนัดดา    บุญรังษี
2. เด็กหญิงวิรัญญา    บัวมาตย์
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    สีหมอก
4. เด็กหญิงรัชนก    งอยแพง
5. เด็กหญิงไผ่    จงเจริญ
1. นางน้ำทิพย์    ยอดดี
2. นายพีรพงศ์    ประจันทร์นวล
4
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกุลธิดา    หงถาวงค์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา    เก่งเขตรกรณ์
3. เด็กหญิงเสาร์วิตรี    เกิดสุวรรณ์
4. เด็กหญิงนภัสสร    ภู่ทรัพย์
5. เด็กหญิงอาทิตติญา    ศิริพิน
1. นางสาววนิดา    เกตุเส็ง
2. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ์    หงอนไก่
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงชาดา    กล้ากสิกิจ
2. เด็กหญิงนัชชนันท์    สวัสดี
3. เด็กหญิงอังคณา    ยังกองแก้ว
4. เด็กหญิงอภิชญาดา    เข้มแข็ง
5. เด็กหญิงพัชรพร    ยิ้มหนองเต่า
1. นางสาวกันยารัตน์    บัวผัน
2. นางณัฐิภรณ์    อัศวรัตน์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงสุชามาศ    ทองมา
2. เด็กหญิงฐานิดา    จันทร
3. เด็กหญิงกนกพร    ทวีศรีสง่า
4. เด็กหญิงสุภาณัช    อินรู้รอบ
5. เด็กหญิงวีรวรรณ    ม่วงกล้วย
1. นางสาวพัชราภา    ขุนรงณ์
2. นางสาวเรวดี    โพธิ์มูล
5
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณิชาภัทร    พายุมาศ
2. เด็กหญิงพัชรี    โพธิ์เงิน
3. เด็กหญิงพิมลรัตน์    คำใส
4. เด็กหญิงพิรญาณ์    เพ็งสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวรพิชชา    หารสงคราม
1. นางสาวกรรณิกา    คำเวิน
2. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
5
6 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน    เบิ่ง
2. เด็กชายวรลดา    กะล้าย
3. เด็กหญิงชมพู    มดแดง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ    งามยิ่ง
5. เด็กหญิงศศิกานต์    กรึงไกร
1. นางสาวดวงดาว    มดแดง
2. นางสาวยุวดี    สวัสดิ์สิทธิโชค
7
7 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงจุฑามาศ    ทัศวงค์
2. เด็กหญิงญาณภัทร    พุ่มเพชร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา    บุญมา
4. เด็กหญิงอมรรัตน์    ทองงิ้ว
5. เด็กหญิงเยาวเรศ    ศิริพิพัฒนชัย
1. นางสาวปุญญาภา    ฤทธิ์เสือ
2. นางอัญชลี    เชิดสูงเนิน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
8 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กชายกฤชพาลี    จันทนุช
2. เด็กหญิงวิลัย    เสือบัว
3. เด็กหญิงทิฆัมพร    บุญมาน
4. เด็กหญิงนันทิชา    ไผ่โสภา
5. เด็กหญิงวิรัญญา    อุดหนุน
1. นางณัฐวรรณ    นาวเหนียว
2. นางสาวทิพวัลย์    พูลสาริกิจ
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................