งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 143
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงณัฐการณ์    แจ้งถิ่นป่า
2. เด็กหญิงณิรชา    เฉลิมไทย
3. เด็กหญิงปวัณรัตน์    ลิโป้
4. เด็กหญิงสกุณา    นาคมา
5. เด็กหญิงกนิษฐา    จุ้ยอ่วม
1. นางชไมพร    ไกรทอง
2. นางอมร    จิตต์ชาตรี
5
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา    ทองแถว
2. เด็กหญิงสุพัตร    ทองคำ
3. เด็กหญิงวันวิษา    สุขยืน
4. เด็กหญิงวาสนา    พบวงษา
5. เด็กหญิงทัชนา    ภาษีภักดี
1. นางน้ำทิพย์    ยอดดี
2. นางสาวสุภาฝัน    สุพรรณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกมลชนก    ขันกสิกรณ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ    มณีกัญย์
3. เด็กหญิงวิลัยพร    จีนประโคน
4. เด็กหญิงสุชาดา    กลิ่นเกล้า
5. เด็กหญิงอันดา    จารย์อุปการะ
1. นางสาวรัตนา    อินพญา
2. นายเกียรติพงษ์    เกิดศรี
4
4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงนฤมล    โพธิ์สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรนภัส    เคลิ่ง
3. เด็กหญิงพรวลัย    มดแดง
4. เด็กหญิงณัชชา    กรึงไกร
5. เด็กหญิงวิภาวี    เคลิ่ง
1. นางสาวบุพชาติ    ชูบัว
2. นางสาวเจนจิรา    บุญเกตุ
6
5 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์    พรมผิว
2. เด็กหญิงชรินรัตน์    มาลาวงษ์
3. เด็กหญิงสาวิตรี    บาลนคร
4. เด็กหญิงอัยญาดา    หัสเมตโต
5. เด็กหญิงเอวิตรา    เจเถื่อน
1. นางสาวญาณี    มิ่งใย
2. นายวัลลภ    จิตตะมุข
ชนะเลิศ
6 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงจิราวรรณ    นาคทองอินทร์
2. เด็กหญิงภัสสร    การเคารพ
3. เด็กหญิงนัฎฐนันท์    สุขเหมา
4. เด็กหญิงประภัสสร    มุ่งชมกลาง
5. เด็กหญิงสุธาทิพย์    ฟึดอนวัง
1. นายสถิตพงศ์    แยบเขตร์การณ์
2. นางสาวเปรมมิกา    อ่อนธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................