งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 144
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวรัญรัตน์    ศิริโยธา
2. เด็กหญิงสุกมล    ลบจันทร์
3. เด็กหญิงพรประภา    วงษ์อุปปา
4. เด็กหญิงทัศนียา    แสงตันชัย
5. เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา    สุขทวี
1. นางสาวชฎาภา    เปิ้นสูงเนิน
2. นางสาวณัฐฐิรา    มากมี
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงอนุสฬา    ส้มมีศรี
2. เด็กหญิงพัชรีรัตน์    แม่นศร
3. เด็กหญิงสุจิรา    โสมสุด
4. เด็กหญิงชนาภา    โสมสุด
5. เด็กหญิงพรรณปพร    หมื่นนะรา
1. นางวันเพ็ญ    บุตรลพ
2. นางสาวอรอุมา    โตประเสริฐ
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    การปลูก
2. เด็กชายจิรภัทร    หล้าคำ
3. เด็กหญิงปราณปรียา    ดาเกลี้ยง
4. เด็กหญิงเบญจามิน    ยศสุนทร
5. เด็กหญิงโยษิตา    พันธุเมฆ
1. นางสุพรทิพย์    จิตรพีระ
2. นายอรรถนนท์    จำปาหวาย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................