งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 145
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพัชรี    เริงเขตการ
2. เด็กหญิงเปรมสุดา    รู้ลึก
3. เด็กหญิงวรินดา    ศรีทองคำ
4. เด็กหญิงอริตรา    สมบัติหา
5. เด็กหญิงขวัญจิรา    แก้ววงศ์มา
1. นางสาวชฎาภา    เปิ้นสูงเนิน
2. นางสาวณัฐฐิรา    มากมี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ลานสัก 3 1. เด็กชายสุริยะ    แคฝอย
2. เด็กหญิงพัชรพร    พะลัง
3. เด็กหญิงปภาวี    เส็งหนองแบน
4. เด็กชายอิศรา    รักธรรม
5. เด็กหญิงแพฤทัย    สาโรจน์
1. นางสาวรัตติกาล    สุระคันธ์
2. นางสาวอรอุมา    โตประเสริฐ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกมลชนก    วงศ์ดวงดำ
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ    สอนธรรม
3. เด็กชายธนวัฒน์    บัวผัด
4. เด็กหญิงภนิดา    คันทักษ์
5. เด็กหญิงศิริรัตน์    หิรัญรัตน์
1. นางสาวพิชญาภา    อินทร์สิงห์
5
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงจีรณา    มังกรแก้ว
2. เด็กหญิงธาริษา    จันทรังษ์
3. เด็กหญิงภิญญดา    โทนทอง
4. เด็กหญิงวีร์สุดา    เกตุหอม
5. เด็กหญิงเมษยา    เชยชม
1. นางพิมพการัง    บุญล้อม
2. นางสุพรทิพย์    จิตรพีระ
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงทัชมาฮาล    เพ็งอุ่น
2. เด็กหญิงจุติอร    ทรัพย์สิน
3. เด็กหญิงปริชญา    เพ็งอุ่น
4. เด็กชายปิยวัฒน์    ธรรมพิทักษ์
5. เด็กหญิงศิรินันท์    เผือกผ่อง
1. นางสาวปริศนา    กมลมาลย์
2. นางสาวสุพัตรา    แก้วมาลา
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................