งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 146
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงสิริมา    คณฑา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์    ดาบเงิน
3. เด็กหญิงวรรณฉัตร    กลิ่นทอง
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    ดาบเงิน
5. เด็กหญิงอาจารี    คันสร
1. นางสาวจันทนา    สังข์เงิน
2. นางสาวโศจิรัตน์    พวงถิ่น
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กหญิงกมลวันท์    อึ่งขวัญ
2. เด็กหญิงณัฐริกา    บัวเพ็ชร
3. เด็กหญิงวีนัสรีน    ครองบุญ
4. เด็กหญิงสุวรรณเพ็ญ    เหลืองแดง
5. เด็กชายอิสรีย์    มามี
1. นางสายชล    วัฒนเกษกรณ์
2. นางสาวเปรมมิกา    อ่อนธานี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................