งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 149
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงกมลวรรณ    ปรางเลิศ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์    สุขุประการ
3. เด็กหญิงณัฏฐนันท์    คำฝอย
4. เด็กหญิงณัฐณิชา    พุ่มทอง
5. เด็กหญิงณัฐธิดา    พุ่มทอง
6. เด็กชายณัฐภัทร    ศรีโพธิ์
7. เด็กหญิงอธัญพร    รัตนพงศ์
8. เด็กหญิงทิชากร    คำฝอย
9. เด็กหญิงธีราพร    จัดเขตรกรรม
10. เด็กชายนฤนาท    วนไธสง
11. เด็กหญิงปณิดา    อนุสรณ์
12. เด็กหญิงปรวีร์    ลิลา
13. เด็กชายปัชญาภัทร    เกษจันทร์
14. เด็กชายภูวิศ    เพ็ญเขตรกรณ์
15. เด็กชายวรัญญู    ตู้แก้ว
16. เด็กชายศิวัฒน์    ส้มเช้า
17. เด็กหญิงศุภสิรา    เกตุวิริยกรรม
18. เด็กชายสรวิศ    แรงกสิวิทย์
19. เด็กหญิงอรพรรณ    พูนพิพัฒน์
20. เด็กชายเจนณรงค์    โพธิดี
1. นางสาวนิศรา    สุขเอี่ยม
2. นายสามารถ    อยู่เย็น
3. นางอัจฉราพรณ์    แกล้วกสิกรรม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................