งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 154
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายภูมิพัฒน์    ทะวิลา
1. นางวันทนา    มีศิลธรรม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางาม ลานสัก 3 1. เด็กหญิงสิริยากร    กฤษฎี
1. นายพิรชัช    จูมโสดา
4
3 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงปวีณ์ลดา    วิทยารัตน์
1. นางอัจฉราพรณ์    แกล้วกสิกรรม
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านหินงามสามัคคี บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    สื่อสาร
1. นางสาวจันทรนีย์    มานะการณ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงฐิติกานต์    แห้วเพ็ชร
1. นางสุภิญญา    ศรีสุวรรณ
6 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงสุกานดา    ไพบูลย์
1. นางสาวปุญญาภา    ฤทธิ์เสือ
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................