งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 162
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กชายกฤตนัย    รัตโนภาพ
2. เด็กชายธีรพงศ์    คงสำราญ
3. เด็กชายธนพงษ์    เกษพิจิตร
1. นางสาวนลนีย์    ชำนินา
2. นางสาวพรรณี    เสาวมาลย์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน ลานสัก 1 1. เด็กหญิงพรพิมล    ตามพระหัส
2. เด็กหญิงณัชชา    เศรษฐกสิกรณ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา    ก๋ากาศ
1. นางสาวชนัญญา    องค์กุย
2. นางสาววันทนา    ทิมเเขียว
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................