งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 164
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายเอื้ออังกูร    วรรณภาค
2. เด็กหญิงรดา    เกรเวอร์สัน
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
2. นางอมราภรณ์    ทองอินทร์
5
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงปวริศา    วัฒนะเขตกรณ์
2. เด็กชายธีรพงศ์    วิวัฒน์ยุวะถาวร
1. นางสาวจีรพร    เขม้นกสิกิจ
2. นางสมทรง    ุเหล่าลูกอินทร์
9
3 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงปริศนา    ดวงสุดา
2. เด็กชายสุทัด    สิงห์กลม
1. นางสาวกาญจนา    อบรม
2. นายเกียรติพงษ์    เกิดศรี
7
4 โรงเรียนบ้านหนองมะสัง ห้วยคต 1 1. เด็กชายศุภวิชญ์    วงษ์ที
2. เด็กหญิงปนัดดา    สุพรรณ
1. นางเอมอร    กองแก้ว
13
5 โรงเรียนบ้านสมอทอง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ    เกลี้ยงล่ำ
2. เด็กชายธนโชติ    กัลพะยา
1. นางสาวพิชญาภา    อินทร์สิงห์
6
6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายแทนคุณ    ตันติเสรีรัตน์
2. เด็กหญิงศิริกัลยยา    อุปสัน
1. นางสาวชุติมา    ชนะคุ้ม
2. นางณิชกมล    เงินบำรุง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงวรกานต์    แก้วกสิกิจ
2. เด็กชายวราเมธ    โพธิน
1. นางสาวจิตรานุช    บาระมี
2. นางสุรีภรณ์    มัณฑการ
10
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายพงศกร    พงศ์ชีวะกุล
2. เด็กหญิงจิณณพัต    พิลึก
1. นางกรวรรณ    แย้มศรี
2. นางกุลนิภา    พันธ์ุมาก
9 โรงเรียนบ้านวังผาลาด หนองฉาง 1 1. เด็กชายรัชชานนท์    เขียวสนั่น
2. เด็กหญิงเกตนิภา    ทุคหิต
1. นางอุบล    เครือธนกุล
2. นางสาวโรสรินทร์    สายแวว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายรัตนโชติ    ขำอภัย
2. เด็กหญิงวิภาดา    แจ้งใจดี
1. นางสาวกมลวรรณ    คำเสน
2. นางสาวศิริลดา    พงษ์มา
13
11 โรงเรียนวัดพุ่มบำเพ็ญธรรม บ้านไร่ 2 1. เด็กชายนาวิน    แป้นห้วย
2. เด็กหญิงแพรวา    สวดครบุรี
1. นางสาววิภาวรรณ    ขุนณรงค์
11
12 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์    กาฬภักดี
2. เด็กชายภัทราวุฒิ    จูสิงห์
1. นางสาวจีรนันท์    ปัณระสี
2. นางสาวฉัตรประภา    อินทโชติ
ชนะเลิศ
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    โต๊ะทอง
2. เด็กหญิงเกศินี    คณฑา
1. นางสาววิลาวัณย์    ดิษหร่าย
2. นางสาวเทียนพรรษา    เอี่ยมธรรม
11
14 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายภูดิศ    สุระภา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา    เทียนชัย
1. นางสาวยาใจ    คำสอน
2. นางสุชิน    ทรายทอง
4
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายศิริโชค    รักษาทรัพย์
2. เด็กหญิงอัญมณี    โชติพรม
1. นางกฤษณา    สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา    รุททองจันทร์
8
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................