งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 165
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กชายณัฐพงษ์    อินหนองฉาง
2. เด็กหญิงพรรณกาจน์    บุดดาพัฒ
1. นางธัญณัฐ    เหล่าเที่ยง
2. นางอมราภรณ์    ทองอินทร์
8
2 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสุภัทตรา    กาฬภักดี
2. เด็กชายภูวรินทร์    คำอินทร์
1. นางสาววารุณี    ศรีใจ
2. นางสาวโสภา    มุ่งการนา
5
3 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกิติญาพร    จันที
2. เด็กชายสนามชัย    ไม้สนธิ์
1. นางพัชรา    มั่นต่อพงษ์
9
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กชายรัตภูมิ    บัวทอง
2. เด็กหญิงชนัญชิดา    ดีเทียน
1. นางจุฑามาศ    สุขุประการ
2. นายชัยณรงค์    ศรีเดช
10
5 โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา ห้วยคต 2 1. เด็กชายธนา    ปาลสูตร
2. เด็กหญิงกุลนันท์    โพธิพิทักษ์
1. นางสาวนันทยา    ไตปลา
2. นางสาวพรรณนิภา    เทพรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนทองประสาทเวทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายวรวิช    พันธุ์เขียน
2. เด็กหญิงชวพร    ทาคำสุข
1. นางสาวสาลี่    คันศร
2. นางอรุณี    โพธิพิทักษ์
4
7 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองฉาง 3 1. เด็กชายภคพล    โลหะการก
2. เด็กหญิงสุภะชา    รัดกุม
1. นางสาวจิตรานุช    บาระมี
2. นางสุรีภรณ์    มัณฑการ
14
8 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายณรงค์กร    เกษทรัพย์
2. เด็กหญิงปราณปรียา    ทับทาบ
1. นางกรวรรณ    แย้มศรี
2. นางสาวปรินดา    เสลา
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านวังผาลาด หนองฉาง 1 1. เด็กชายอดิศร    หิรัญ
2. เด็กหญิงอตินันท์    นารีรักษ์
1. นางอุบล    เครือธนกุล
2. นางสาวโรสรินทร์    สายแวว
14
10 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายสัณห์มนัส    แสงทองย้อย
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    อั๋นดอนกลอย
1. นางธันย์ชนก    ก๊กศรี
6
11 โรงเรียนบ้านบุ่ง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายปาจวัช    หรุ่นขำ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ    สัจจะดิภักดิ์
1. นางลดาวรรณ    ป้อมคำ
13
12 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กชายพิชญุตห์    ทิพย์สิงห์
2. เด็กหญิงกัลญารัต    จันทร
1. นางรุ่งฟ้า    ไกลสิทธิพาณิชย์
11
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงณัฎฐ์ชญณี    คันธานุรักษ์
2. เด็กชายพชรดนัย    คำสอน
1. นางสาวธิดารัตน์    เกิดศรี
2. นางสาววิลาวัณย์    ดิษหร่าย
7
14 โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ บ้านไร่ 5 1. เด็กชายก้องภพ    ชูแก้ว
2. เด็กหญิงสุพรรษา    ปรากิม
1. นางสาวยาใจ    คำสอน
2. นางสุชิน    ทรายทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายชญานนท์    ธงชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์    ผะอบเหล็ก
1. นางกฤษณา    สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา    รุททองจันทร์
12
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................