งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 166
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเนินมะค่า ลานสัก 1 1. เด็กชายกิตติศักดิ์    บุญยัง
2. เด็กหญิงนัตธิตา    ศรีสวัสดิ์
1. นางสาวจิราภรณ์    สำเภาเครือ
2. นางศิริวรรณ    ยะอนันต์
4
2 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กชายธนพล    ชูจีน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา    คำอินทร์
1. นางสาวกนกพร    สุขสุวรรณ
2. นางสาวลภัสรดา    เป็นใจ
4
3 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กชายวุฒิชัย    พันธ์พุ่ม
2. เด็กหญิงสโรชา    ไก่แก้ว
1. นางชไมพร    ไกรทอง
2. นางอมร    จิตต์ชาตรี
17
4 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กชายกฤษฏา    บุญพิมพ์
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์    ศรีนวล
1. นางสาวณัฐวรรณ    จันทร์สอน
8
5 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายกฤษฎา    เอี่ยมทอง
2. เด็กหญิงเบญจมพร    วงศ์ดาว
1. นางสาวกาญจนา    อบรม
2. นายเกียรติพงษ์    เกิดศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายกฤษฎา    ปาระเดช
2. นางสาวจิดาภา    พึ่งราช
1. นายกล้านรงค์ฤทธิ์    พรมนิ่ม
2. นายสิวะ    ฟักขาว
12
7 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา    เทพแก้ว
2. เด็กชายเรวัต    สุขุประการ
1. นางชลอ    เหมะ
2. นายอำนวย    เหมะ
10
8 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. นางสาวบุษราพร    ครองแห้ง
2. เด็กชายศุภกร    กรึงไกร
1. นางสายรุ่ง    ถานุ
2. นางสาวอาพาภร    ชาตาสุข
13
9 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กชายพงศกร    โพธิ์ม่วง
2. เด็กหญิงวรัญญา    การสมพิศ
1. นายชัยวัฒน์    โรโต
2. นางสาวธนภรณ์    ป้อมคำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
10 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กชายสิทธิพล    เพ็งเผา
2. เด็กหญิงณินทิรา    นาคาธร
1. นายฐิติกานต์    เชื้อชวด
2. นางสาวอัญชลี    สนกัน
10
11 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงนฤมล    สุวรรณณอาจ
2. เด็กชายวีรภัทร์    ร่วมวงษ์
1. นายบุรินทร์    ดำสนิท
2. นางสุกัญญณัฐ    ตะคร้อ
17
12 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นายขรรค์ชัย    เดชทอง
2. เด็กหญิงชนารดี    กองยศ
1. นางสาววันทนีย์    พึ่งสุข
2. นางสาวสุภาวดี    นิ่มพยา
8
13 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    พาทอง
2. เด็กชายปฐมพร    เผ่ากสิกร
1. นางสาวจิตรรวี    นิลกำแหง
13
14 โรงเรียนบ้านน้ำพุ บ้านไร่ 2 1. เด็กชายศุภชัย    เอี่ยมใจดี
2. เด็กหญิงยลรดา    พิชัย
1. นางสาวจันทนา    สังข์เงิน
2. นายพงศ์พล    อ่อนพุทธ
4
15 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายวสันต์    กันประเสริฐ
2. เด็กหญิงบุษบา    ลงทอง
1. นายธงชาติ    ชาญตะบะ
2. นางสาวสุธาทิพย์    บุญเกิด
13
16 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนันทิตา    ชั่งวัดดี
2. เด็กชายเจษฎา    คำฉัตร
1. นางสาวจันทพร    ธีรนันทน์
2. นางสาวนรัฐวัลล์    เกลี้ยงล่ำ
ชนะเลิศ
17 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายปิติมน    พิทักคีรี
2. เด็กหญิงอภิญญา    กรึงไกร
1. นางนิฎฏิญากรณ์    ศรีพยัคฆ์
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
16
18 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายกิตติพงษ์    ชูจิต
2. เด็กหญิงยุพารัตน์    พุกทอง
1. นางสาวศศิธร    คงพันธ์
2. นางสุมิตรา    บุญเงิน
4
19 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายธนพนธ์    มาถึง
2. เด็กหญิงฟ้างาม    แรงสาริกรรม
1. นางกฤษณา    สุทธิพงษ์
2. นางจรรยา    รุททองจันทร์
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................