งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 169
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงณัฎฐา    ทองโสด
2. เด็กหญิงมะยุรี    ชะรุมรัมย์
3. เด็กหญิงภัสรา    จงชาญสิทธิ์โธ
4. นางสาวสุธิมา    บูรณะ
5. เด็กหญิงณัฐศรา    พุกวงษ์
6. เด็กหญิงจันทร์จิรา    ต้วมสูงเนิน
7. เด็กหญิงตติยา    เมฆฉาย
8. เด็กหญิงพิยดา    วงศ์ไทยดี
9. เด็กหญิงสุชาดา    เสลารัตน์
10. เด็กหญิงศุภิกา    มีทนงค์
1. นางยุพดี    อร่ามสวัสดิ์วงษ์
2. นางสาวศศิธร    ผันผ่อน
3. นายอิศวดล    วงษ์ดรมา
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนวัดหนองบัว หนองฉาง 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มั่นคง
2. เด็กชายวีรภัทร    เกษม
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    สว่างจิตร์
4. เด็กหญิงธิติมา    เยาวเรศ
5. เด็กหญิงปัณณพร    สาโรจน์
6. เด็กชายภูมินทร์    โชคอำนวย
7. เด็กหญิงมนิสรา    ผาแก้ว
8. เด็กหญิงรุจิรา    ทาจวง
9. เด็กชายวรพล    โพธิ์พงษ์
10. เด็กชายสิทธิกร    เหมะ
1. นางนิธินันท์    พาณิชย์โศภณ
2. นายบุรินทร์    ดำสนิท
3. นางสุกัญญณัฐ    ตะคร้อ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................