งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 171
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งฝาง ลานสัก 3 1. เด็กชายณัฐฐิกร    รักเสนาะ
2. เด็กชายชัยวัฒน์    สีชาติ
3. เด็กหญิงอริศรา    พะจุไทย
1. นางสาวรัตติกาล    สุระคันธ์
2. นางสาวศิริพร    ยตะโคตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงสุชานันท์    งามขำ
2. เด็กหญิงชุติมา    โคสอน
3. เด็กหญิงศศิวิมล    เกษประทุม
1. นางนิสา    ทองศรีสมบูรณ์
2. นางพิมพ์พา    คันธภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายวุฒิชัย    อินประดิษฐ์
2. เด็กชายพลอธิป    รำพันเขต
3. เด็กชายธนาธิวัฒน์    แก้วกล้า
1. นายฐานิส    ทนะแสง
2. นายประดิษฐ์    พันธ์ผา
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................