งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 177
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก 2 1. เด็กชายณฐพงค์    กากาศ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุวรรณเจริญ
3. เด็กชายทรงพล    สุวรรณเจริญ
1. นางจารุวรรณ    คเชนทรพรรค
2. นางสาววิชชุลดา    เชิดชูพันธ์
4
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายวันเฉลิม    คำนวณ
2. เด็กชายเจษฎา    โคตรบุตร
3. เด็กชายศิวกร    พันธ์มาล
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
5
3 โรงเรียนวัดทองหลาง บ้านไร่ 2 1. เด็กชายอภิชาติ    บุตรดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    วังบุญ
3. เด็กชายกิตติพงษ์    สิงห์ทอง
1. นางพรทิพย์    ทัศนบุตร
2. นายศุภกิจ    ทัศนบุตร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธีรพงศ์    พุกทอง
2. เด็กชายพัฒนะ    น้อยคำ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์    สอนวิเศษ
1. นางสริ    สันแดง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายพุทธจิต    กองมณี
2. เด็กชายนนทกร    บุญอ่วม
3. เด็กชายปราชญา    น้อยพระยา
1. นางกชพร    เปียมาลย์
2. นางเต็มดวง    เพชรสัมฤทธิ์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................