งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 018
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวริศรา    ทองคำ
2. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สัตนาโค
3. เด็กหญิงพฤษวรรณ    วงศ์ไทยดี
1. นางสาวจันทร์จิรา    สุระดม
2. นางชนัญชิดา    ครุธพันธ์
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายสถิตคุณ    พานทอง
2. เด็กชายสัญหณัฐ    เสตานุช
3. เด็กหญิงแพรวนภา    อินทร์นอก
1. นางสาววรรณา    เดชอำพร
2. นางสาวสมพิศ    เดชทอง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงดวงใจ    บริวาส
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ    พรหมประสิทธิ์
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์    ชุมชัยภูมิ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านดง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงฐิติกาญจ์    บุญคำ
2. เด็กชายธนพนธ์    ร้อยแก้ว
3. เด็กหญิงจันทกานต์    งามยิ่ง
1. นางสาวฉัตรฑริกา    แก้วสีงาม
2. นางโพเวี่ย    บุญคำ
5
5 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายจิระศักดิ์    ทีปะลา
2. เด็กหญิงชลดา    สีเสมา
3. เด็กชายอริสรา    สุกศรี
1. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
2. นางประไพ    กันแคล้ว
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................