งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 181
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. เด็กชายพชรพล    พันธ์วิเศษ
2. เด็กชายพีรณัฐ    กลิ่นกุหลาบ
1. นายภัทรพล    คำเฉลียว
2. นายเดชาวุธ    คุ้มแก้ว
6
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายนที    รุ่งโรจน์อรุโณทัย
2. เด็กชายอิศรา    จุฬานนท์
1. นายสิทธิชัย    โชคประสิทธิ์คำ
2. นายเกรียงศักดิ์    บริสุทธิ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายวีรพัฒน์    เพ็ชรอยู่
2. เด็กชายกล้าวศิน    พิลึก
1. นายวสุวัฒน์    เต็มเปียง
9
4 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กชายศรัณยู    ม่วงทอง
2. เด็กชายรัฐภูมิ    ยิ้มพักตร์
1. นายนพดล    สามสาย
2. นายศักดิ์ดา    ทิพวรรณ์
8
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายกนกพล    บลดาศักดิ์
2. เด็กชายปาณชัย    ศรีสมเภา
1. นางพจนารถ    สิทธิชัย
2. นายรัฐภัทร์    สอาด
4
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กชายกันตวิชญ์    ไกรลำ
2. เด็กชายสิริภัทร    อยู่หนองฉาง
1. นางทัศนีย์    อยู่เย็น
2. นางวันทนีย์    พึ่งสุข
7 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายยศนันท์    ต่ายธานี
2. เด็กชายสุกฤษ    ทองคำ
1. นายสุทัศน์    พงษ์งาม
2. นายสุรินทร์    พุ่มทอง
7
8 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    วงดวงดำ
2. เด็กหญิงณัฐยาน์    ทรดี
1. นายปริญญา    กรุงกวี
2. นายเจษฎา    มณีล่ำ
5
9 โรงเรียนบ้านหนองจอก บ้านไร่ 3 1. เด็กชายเจษฎา    บุตรดาวาปี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ    จำปาพา
1. นายธนู    อินปนาม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงภัททิยา    ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงภัทรนันท์    อัศวะรัตน์โยธิน
1. นายวิวิว    ทองล้น
2. นายสุวิชา    แห้วเพ็ชร
11
11 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายภาคิน    ประทุมมาศ
2. เด็กชายรพีภัทร    ป้อมคำ
1. นายจรัญ    เลิศฤทธิ์
2. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
10
12 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กชายพีรพัฒน์    สมรูป
2. เด็กชายกรกฎ    พันธ์แจ่ม
1. นายจิราวุฒิ    ภู่สำอางค์
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................