งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 184
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านปางไม้ไผ่ ลานสัก 2 1. เด็กชายอัมรินทร์    รอบคอบ
2. เด็กชายวรกานต์    สำราญจริง
1. นางสาวจิราภร์    สิงจันลา
9
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายอมรเทพ    ขยันการนาวี
2. เด็กชายศรเทพ    ทองสำโรง
1. นายประสิทธิ์    สิทธิชัย
2. นายสิวะ    ฟักขาว
4
3 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ โรงเรียนเอกชน 1. เด็กชายวีรพัฒน์    เพ็ชรอยู่
2. เด็กชายกล้าวศิน    พิลึก
1. นายวสุวัฒน์    เต็มเปียง
4 โรงเรียนบ้านเขากวางทอง หนองฉาง 2 1. เด็กชายกรวิชญ์    ปัญญาสา
2. เด็กชายณัฐพล    เพิงพุฒ
1. นายนพดล    สามสาย
2. นายศักดิ์ดา    ทิพวรรณ์
8
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายชนกันต์    อ่อนหวาน
2. เด็กชายนาวา    พิทักษ์
1. นางบุญตา    โกส้ม
2. นายรัฐภัทร์    สอาด
6
6 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กชายกันตวิชญ์    ไกรลำ
2. เด็กชายธีรภัทร    ราศีรัพย์
1. นางทัศนีย์    อยู่เย็น
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายเศรษฐา    สกุลแก้ว
2. เด็กชายนธี    เที่ยงศรี
1. นายวันชัย    เสิบกลิ่น
2. นายสนาม    ศรีสุวรรณ
7
8 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายพิชญะ    ไชยประสิทธิ์
2. เด็กชายชยังกรู    โคตรสมบัติ
1. นายบรรลือ    ทองย้อย
2. นายสมพร    หมั่นเจียก
10
9 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กชายวันเฉลิม    พรมแสงจันทร์
2. เด็กชายภิทักษ์    วรรณสิน
1. นายพัสกร    ป้อมคำ
2. นายสุรชัย    ผู้ชงแก้ว
5
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐธนิน    ศรัทธากุล
2. เด็กชายบุูรณศักดิ์    อินทร์สง่า
1. นายประดิษฐ์    พันธ์ผา
2. นายสุวิชา    แห้วเพ็ชร
ชนะเลิศ
11 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายกฤษกร    แห้วเพ็ชร
2. เด็กชายวีรภาพ    จันทร
1. นายจรัญ    เลิศฤทธิ์
2. นางนภัสวรรณ    พันธุ์นาค
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านน้ำรอบ ลานสัก 1 1. เด็กชายณัฐพัฒน์    สำรีเกตุ
2. เด็กชายกษิดิศ    แกล้วกสิวิทย์
1. นายชัยพวัฒ    นามวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................