งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 185
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กชายวิศรุต    เที่ยงแสน
2. เด็กชายณัฐนนท์    พุ่มจำปา
3. เด็กชายอิทธิ์มนต์    ยางศรี
1. นายพิทักษ์    แก่นนาค
2. ว่าที่ร้อยตรีสิริศักดิ์    จิตเที่ยง
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายศักดา    ชื่นชม
2. เด็กชายเจษฎา    เอี่ยมทอง
3. เด็กชายชัยมงคล    หลวงอินทร์
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
5
3 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายสถาพร    มาตไทย
2. เด็กชายอภินันท์    รอดพุ่ม
3. เด็กชายสราวุฒิ    จันทราช
1. นางสาวพรประภา    กุลน้อย
2. นางสาวพรประภา    กุลน้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายอธิวัฒน์    สีวันนา
2. เด็กชายสุรธัช    โต๊ะทอง
3. เด็กหญิงอารียา    ชาวป่า
1. นายทศพร    ทองสอน
2. นางสาวมยุรี    พรมดา
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายจิตรภาณุ    สุนทรไช
2. เด็กหญิงภัควลัญช์    แสนวิชา
3. เด็กชายศุภกร    สารสุวรรณ์
1. นางกชพร    เปียมาลย์
2. นายเสมอ    เพชรสัมฤทธิ์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................