งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 190
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม ลานสัก 2 1. นายเจนนรินทร์    เขตบางก้ง
2. เด็กชายชัยวัฒน์    วงษ์โสภา
1. นางสาวกนกพร    สขสวรรณ
2. นายเดชาวุธ    คุ้มแก้ว
7
2 โรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ ลานสัก 2 1. เด็กชายอนุชา    วงษ์ลักษณ์
2. เด็กชายวรินทร    เนียมหอม
1. นางนันตพร    พัฒนศิริ
2. นายวุฒิชัย    จันทร์เจริญ
12
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายณัฐพล    คำเวิน
2. เด็กชายอริญชัย    โพนแพงศรี
1. นางจันทร์จิรา    สุระดม
2. นางชนัญชิดา    ครุธพันธ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กชายกีรติ    เมฆช้าง
2. นายไพรวัลย์    เลิศสิริกมล
1. นายสิทธิชัย    โชคประสิทธิ์คำ
2. นายเกรียงศักดิ์    บริสุทธิ์
9
5 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. นายธนวัตร์    วรรณภาค
2. นายสุทธิพัฒน์    อยู่สุข
1. นายประสิทธิ์    สิทธิชัย
2. นายสิวะ    ฟักขาว
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายปาณรวัตร    พูลเพิ่ม
2. เด็กชายอนุวัฒน์    พุ่มทอง
1. นางพิมลพรรณ    ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์    ภู่ทอง
10
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ 1 1. เด็กชายธนพล    ดีคอสต้า
2. เด็กชายเมธี    เที่ยงศรี
1. นายวันชัย    เสิบกลิ่น
2. นายสนาม    ศรีสุวรรณ
4
8 โรงเรียนบ้านคลองหวาย บ้านไร่ 2 1. เด็กชายนันทนัท    ทรัพย์เพ็ชร
2. เด็กชายอนิรุทธิ์    พลนิล
1. นายบรรลือ    ทองย้อย
2. นายสมพร    หมั่นเจียก
ชนะเลิศ
9 โรงเรียนบ้านจัน บ้านไร่ 3 1. เด็กชายเดวิด    กรูเนิร์ธ
2. เด็กชายครรชิต    กันยา
1. นายสิทธิพร    เสลา
2. นายสุรชัย    ผู้ชงแก้ว
5
10 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    มัจฉาศักดิ์
2. เด็กชายดรณ์    มดแดง
1. นางสาวบุพชาติ    ชูบัว
2. นายพุทธิพัฒน์    วรอินทร์
11
11 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายธนวัฒน์    จันทร
2. เด็กชายณพชร    หนูนาค
1. นายอภิวัฒน์    สืบสาย
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กชายธีรพงษ์    โพธิราช
2. เด็กชายวีรพล    สาลี
1. นางสาวสารินีย์    เกษมุติ
2. นางอารีรัตน์    ดาวดวง
7
13 โรงเรียนบ้านโกรกลึก ลานสัก 1 1. เด็กชายธวัชชัย    พนัส
2. เด็กชายภูวนาท    มาตรง
1. นางสาวฐาณิตา    วัฒนวิกษ์กรรม์
2. นางสาวราศรี    สดุดี
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................