งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 213
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กชายอัศม์เดช    เพ็งพิทักษ์
2. เด็กหญิงหทัยชนก    วัลฉวี
1. นางสาวชิดชนก    รำพึงกิจ
2. นายไตรรงค์    ณ วิเชียร
6
2 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายธนพนธ์    เทพแก้ว
2. เด็กชายพีระพัฒน์    รัตนวัน
1. นางพิมลพรรณ    ประสิทธิ์
2. นางอุดมลักษณ์    ภู่ทอง
8
3 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายชัชวาล    พานทอง
2. เด็กชายธัชกฤต    พูลทาทอง
1. นางสาวชิดชนก    ชัยคชสีห์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กชายทศพร    วรขม
2. เด็กชายกมล    ชะยอย
1. นายชัยวัฒน์    โรโต
2. นายณรงค์ศักดิ์    บัวกลับ
4
5 โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้ง มิตรภาพที่ ๕๒ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายนเรศ    แก้วน้ำเชื้อ
2. เด็กชายธนพัฒน์    ม่วงกันกิจ
1. นางสาวจันทร์จิรา    นกเอี้ยง
2. นางสาวสิรินทรา    รินสมพร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงโสภณัฐ    บุญสนิท
2. เด็กชายอดิศักดิ์    การภักดี
1. นางสาวสุภินดา    ชัยนา
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายศุภสิน    มองเชิง
2. เด็กชายเมธาวัฒน์    ทองคำ
1. นางสาววรัญญา    เสลารัตน์
2. นางสาวอุทุมพร    ฝอยเงิน
7
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    สุวรรณศิริ
2. เด็กชายอิทธิพล    อินทนิล
1. นางสาวจารุวัลย์    ธรรมศิริ
2. นางสาวพิมณภาภรณ์    คำดี
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................