งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 226
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. เด็กชายวีรพงษ์    เที่ยงธรรม
2. เด็กชายสงศักดิ์    กองศรี
3. เด็กชายไกรสร    ฟักโต
1. นายรัชเดช    สายแวว
2. นางอมร    จิตต์ชาตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กชายณัฐวัตร    ตันฟุ่น
2. เด็กชายสุรชัย    รวยพงษ์
3. เด็กชายอนุภัทร์    จีกิ๊ว
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กชายกฤติพงศ์    มาลัยทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร    เสือวงษ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    อุทัศน์
1. นายธีรทัศน์    เจนสาริกรณ์
2. นางประนอม    วงศ์มิตรวาที
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายดนุพร    คล้ายศรี
2. เด็กชายบุญฤทธิ์    เยือกเย็น
3. เด็กชายสุรพัศ    เรืองไชย
1. นางสาวจันทิมา    อินชา
2. นางสาวปาริชาติ    นะวงค์
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................