งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 023
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวันวิษา    วงค์จันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส    แก้วศรีสุข
3. เด็กชายตรีคูณ    โฉมศรี
1. นางสาวปิยอุษา    พยุงทรัพย์
2. นางสาวราตรี    โพธิ์ศรี
6
2 โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม ลานสัก 2 1. นายกวิน    ปานแม้น
2. เด็กชายณัฐพล    ศรีพลาย
3. นายวุฒิไกร    ฟักโต
1. นายรัชเดช    สายแวว
2. นางอมร    จิตต์ชาตรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายธนพล    คำแพง
2. เด็กหญิงพรธีรา    เชื้อจำพร
3. เด็กหญิงชลธิชา    พันธ์วิเศษ
1. นางสาวจิรนันท์    จิตจง
2. นางสาวประมาณ    บุญยัง
4
4 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กองสูงเนิน
2. เด็กหญิงดวงตะวัน    ผิวเนียม
3. เด็กหญิงจิตตรา    กระจ่างโพธิ์
1. นายณรงค์    สีทอง
2. นายอธิบดี    สุวรรณประทีป
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงสุทธิภัทร    สิงหรา
2. เด็กชายสุดารัตน์    ยิ้มพักตร์
3. เด็กหญิงวรัญญา    คนดี
1. นายวราพงษ์    สุวาส
2. นางศันสนีย์    สุวาส
5
6 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงชลดา    ภูเหม็น
2. เด็กหญิงสุภัสชา    ภูเหม็น
3. เด็กหญิงนภัสสร    ภูเหม็น
1. นางสาวณัฐภรณ์    หัสแดง
2. นางประนอม    วงศ์มิตรวาที
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กหญิงสุพรัตน์    กุดแยง
2. เด็กหญิงกมลพร    อินทเวียง
3. เด็กชายพงศกร    จันทร์ดี
1. นายชูชาติ    กองแก้ว
2. นางวนิดา    คำภาพักตร์
8 โรงเรียนบ้านหนองฝาง บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนิรชา    ภูมิพันธ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา    ชายเพชร
3. เด็กชายพงศกร    จีนคล้าย
1. นางสาวกาญจนา    หนูสุข
2. นายนาวิน    องค์ศิริมงคล
7
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................