งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 231
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายธีรนัย    นุ้ยปรี
2. เด็กชายณัฐภัทร    บัวละภา
3. เด็กชายกฤติพงศ์    เมฆสกุล
1. นางสาวนภาภัสสร์    รักกสิกรณ์
2. นางภัทรอร    เมืองแสน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
2 โรงเรียนบ้านป่าอ้อ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกนกนิภา    เกตุวิทย์
2. เด็กชายอนุวัฒน์    ศิริทัย
3. เด็กชายธนภัทธ    นาคยา
1. นางสาวพิสมัย    หีดกวย
2. นายรุ่ง    อาจิณ
4
3 โรงเรียนบ้านประดาหัก หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงเก็จแก้ว    รักทรง
2. เด็กหญิงญาสิตา    แย้มเศียร
3. เด็กชายรพีวิทย์    เลิศเดชะ
1. นางสาววชิราพร    ศักดี
2. นางสาวอัญชลี    สนกัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายกรวิชญ์    จุลมุสิก
2. เด็กชายวีรภัทร    สุรมาตร
3. เด็กชายศุภมงคล    น้อยเหลือ
1. นายศุภกร    แดงสิงห์
2. นายสำราญ    วิชนี
5
5 โรงเรียนบ้านหูช้าง บ้านไร่ 3 1. เด็กชายธนากร    แสนสุข
2. เด็กชายเจษฎา    ภู่สอน
3. เด็กชายไพฑูรย์    ทองขาว
1. นายรุ่ง    รอดจาก
2. นางสาวอำนวยพร    สิงห์สม
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................