งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 236
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองฉาง 2 1. เด็กชายธนภัทร    กลิ่นดวง
1. นางชลอ    เหมะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ห้วยคต 2 1. เด็กชายวัชพล    ด้วงหอม
1. นางสาวกรอบแก้ว    พรมต้นวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านร่องมะดูก บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงจิรัชญา    ดอกบัว
1. นายคิมหันต์    สนิทม่วง
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านใหม่หนองแก บ้านไร่ 5 1. เด็กชายภควัต    ทองคำใส
1. นางสาววลัยพร    พรมชาติ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................