งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 239
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง ลานสัก 2 1. เด็กหญิงรสริน    พรหมวิจิตร
1. นางสาววิลัยภรณ์    ทรัพย์ไพบูรณ์สุข
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านหนองผักแพว ห้วยคต 2 1. เด็กชายธนาวุฒิ    กีตา
1. นางสาวกรอบแก้ว    พรมต้นวงศ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    ชาวเกาะใหม่
1. นางสาวสิริวิมล    ปนรัตน์
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนวัดทัพคล้าย บ้านไร่ 5 1. เด็กชายวีรินทร์    ทีปะลา
1. นางสาวสุพัตรา    แก้วมาลา
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................