งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 241
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านท่าชะอม หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงภัสสร    พงษ์สาริการ
1. นางสาวรุ่งรัตน์    เจนสาริกรณ์
8
2 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงธนพร    ปราบพินาศ
1. นางสาวฐิติพรรณ    จันทงามพูลผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 โรงเรียนบ้านเขาวง ลานสัก 3 1. เด็กชายวงศกร    เชื้อคำฮด
1. นางสาวนิสากร    สมจิตร์
8
4 โรงเรียนบ้านโป่งข่อย ห้วยคต 2 1. เด็กชายธวัชชัย    ปัญโญ
1. นางสาวสมพิศ    ครองแห้ง
8
5 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว หนองฉาง 3 1. เด็กชายธีระชัย    ขุนทอง
1. นางอัญชนา    เกตุเกล้า
8
6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายณภัทร    วชีระสูตร
1. นางสาวนิศรา    สุขเอี่ยม
ชนะเลิศ
7 โรงเรียนสง่ารวมราษฎร์ บ้านไร่ 1 1. เด็กชายณัฐวุฒิ    สุกสุด
1. นางสาวสวนีย์    แก่นแก้ว
6
8 โรงเรียนบ้านนาทุ่งเชือก บ้านไร่ 2 1. เด็กชายไกรวิชญ์    แห้วเพ็ชร์
1. นายวรเดช    พิมพ์สีทา
9 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงชลนิชา    มาโต
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
10 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงกัลยานิมิตร    นารอด
1. นางสาวสิริวิมล    ปนรัตน์
6
11 โรงเรียนบ้านห้วยบง บ้านไร่ 5 1. เด็กชายธนภรณ์    ซื่อสัตย์
1. นางสาวหทัยรัตน์    สระวงษ์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
12 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงเจนจิรา    เขม้นกสิกรรม
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................