งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 026
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ลานสัก 2 1. เด็กหญิงวลัยเสถียร    สัตย์ธรรม
2. เด็กหญิงณัชชา    แก้วมณี
3. เด็กหญิงพิชญา    เบี้ยจั่น
1. นางกานดา    ไวกสิกรณ์
2. นางสายหยุด    เวรุ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนบ้านคลองชะนี ลานสัก 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    ขำขม
2. เด็กหญิงวรกานต์    ทองถม
3. เด็กชายรัชพล    จีนทอง
1. นางสาวจารุพร    คำแก้ว
2. นางมณี    มหันตรัตน์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์ หนองฉาง 3 1. เด็กหญิงศศิวิมล    เฉลียว
2. เด็กหญิงสุขฤทัย    พุมนุตร
3. เด็กหญิงอิสรียา    เหมือนการ
1. นางชนาภา    จินนะ
2. นางถวัลย์    มูลพฤกษ์
4 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กชายแทนคุณ    วงษ์วิกิจการ
2. เด็กหญิงสุจิตรา    ทรัพย์ปราชญ์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์    สำราญ
1. นางปรางแก้ว    คำมี
2. นางรุ่งอรุณ    ทรงวารี
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนบ้านดง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงภัทรวดี    บัวทอง
2. เด็กหญิงเกศรินทร์    กุนา
3. เด็กหญิงสิรินภา    น้ำพุ
1. นางสาวฉัตรฑริกา    แก้วสีงาม
2. นางโพเวี่ย    บุญคำ
4
6 โรงเรียนบ้านหนองบ่มกล้วย บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ใจแสน
2. เด็กหญิงณัชชา    ครุฑจีน
3. เด็กหญิงวรัญญา    สีวัน
1. นางวิมล    สันแดง
4
7 โรงเรียนวัดทัพหลวง บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงจรัสรวี    ป้อมคำ
2. เด็กหญิงพิมพิกา    ลงทอง
3. เด็กหญิงภัทราวดี    การภักดี
1. นางสาวขวัญภิรมย์    อนุชิต
2. นางประไพ    กันแคล้ว
4
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................