งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 262
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงสาธิตา    รตจีน
1. นางสาวฐิติพรรณ    จันทงามพูลผล
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา    ป่าดู่
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
5
3 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงณัฐณิชา    มนัสตรง
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
ชนะเลิศ
4 โรงเรียนบ้านป่าเลา หนองฉาง 1 1. เด็กชายฉัตรชัย    ประดิษฐ์
1. นายณรงค์    ขลิบปั้น
5
5 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กชายธนกฤต    มั่นคง
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
5
6 โรงเรียนวัดห้วยแห้ง บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงณัฐธิดา    เอี่ยมทองคำ
1. นางสาวเมนุกา    คำมัน
5
7 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงณภัชชา    ทาเอื้อ
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
8 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงเจนจิรา    น้ำพุ
1. นางสาวกมลนัทธ์    ศรีจ้อย
5
9 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงภัทราพร    แสงนาค
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
4
10 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงอลิซ่า ฟ้าใส    แม็คลาซแลน
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
5
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................