งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 263
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนบ้านห้วยเปล้า ลานสัก 2 1. เด็กชายรัชพล    เจริญ
1. นายวชิรกฤษฎ์    วาสนา
6
2 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกิตติกา    ศรีม่วง
1. นางสาวศิรินญา    เผ่าชวด
6
3 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงรัตติกาล    พลอยพริ้ง
1. นางวัฒนา    เหมะ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงกนกกร    ทองดอนใหม่
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
ชนะเลิศ
5 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงวรพิชชา    ไกรสิทธิพาณิชย์
1. นางสาวภัทรภร    เนียมมณี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
6 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงพัชราภา    เชาว์สวัสดิ์
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
7 โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ บ้านไร่ 4 1. เด็กชายวรวิทย์    เบิ่ง
1. นางสาวยุวดี    สวัสดิ์สิทธิโชค
6
8 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพรชิตา    สำราญมาก
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
6
9 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงนาถลดา    ศรีเต็ม
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................