งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 265
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนวัดเขาพระยาสังฆาราม ลานสัก 2 1. เด็กหญิงภัทราวรรณ    คล้ายวรรณ
1. นางสาวศิรินันท์    สุขสุวานนท์
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
2 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ ๒ ลานสัก 3 1. เด็กหญิงกุลจิรา    กึนรัมย์
1. นางสาวสุภาวรรณ์    ประพันธ์ศรี
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
3 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. นางสาวกันยารัตน์    เลงไธสง
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย บ้านไร่ 4 1. เด็กชายปองภพ    มดแดง
1. นางสาวกมลนัทธ์    ศรีจ้อย
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงวรณัน    เข็มสอน
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
ชนะเลิศ
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................