งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ ร.ร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปกิจกรรม การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 268
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู อันดับ เกียรติบัตร
1 โรงเรียนอนุบาลลานสัก ลานสัก 2 1. เด็กหญิงพรรณพัชร    รัตนเทพ
1. นางสาวฐิติพรรณ    จันทงามพูลผล
ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบ้านเขาน้ำโจน ลานสัก 3 1. เด็กหญิงชุติกาญฐ์    ไม้สนธ์
1. นางสาวศิรินญา    เผ่าชวด
6
3 โรงเรียนบ้านดงประดาพระ หนองฉาง 2 1. เด็กหญิงอารีรัตน์    เอี่ยมคลอง
1. นางสาวขนิษฐา    คลองวะ
6
4 โรงเรียนอนุบาลห้วยคต ห้วยคต 1 1. เด็กหญิงนพรัตน์    คำมัน
1. นางอภิชยา    แถมพยัคฆ์
6
5 โรงเรียนอนุบาลรัศมี โรงเรียนเอกชน 1. เด็กหญิงชิดชนก    เรืองดี
1. นายไพโรจน์    บัวอุไร
รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
6 โรงเรียนบ้านกลาง ห้วยคต 2 1. เด็กหญิงสรัญญา    สละเสือ
1. นางสงกรานต์    นิ่มช้ำ
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
7 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) หนองฉาง 4 1. เด็กหญิงรัตนากร    พุ่มโพธิ์
1. นางสาวภัทรภร    เนียมมณี
4
8 โรงเรียนบ้านวังผาลาด หนองฉาง 1 1. เด็กชายธวัชชัย    สุขเกษม
1. นายณัฐพล    อธิวาส
6
9 โรงเรียนวัดหนองมะกอก หนองฉาง 4 1. เด็กชายธนกฤต    มั่นคง
1. นางสำเนา    พรมแจ่ม
10 โรงเรียนบ้านวังหิน บ้านไร่ 1 1. เด็กหญิงพัทรมัย    นามสงสาร
1. นายสุรินทร์    พุ่มทอง
6
11 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย บ้านไร่ 2 1. เด็กหญิงพิมพิศา    อุ่นพิมพ์
1. นางสาววรรณภา    ศรีสุข
6
12 โรงเรียนบ้านทุ่งนาสวน บ้านไร่ 3 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ    แก้ววงษา
1. นางวันเพ็ญ    อินทร์เอี่ยม
6
13 โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ บ้านไร่ 4 1. เด็กหญิงวีริสา    เวฬุ
1. นางสาวสิริวิมล    ปนรัตน์
4
14 โรงเรียนวัดทัพหมัน บ้านไร่ 5 1. เด็กหญิงพิชญาพร    พุ่มพุก
1. นางสาวเกศินี    แสงสาคร
6
15 โรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง ลานสัก 1 1. เด็กหญิงกันยาณัฐ    เกิดขำ
1. นางสาวไพลิน    บัวผัน
6
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................